Fällning av träd

Här hittar du information vad som gäller för fällning av träd.

Det är förbjudet och straffbart att ta ned eller göra åverkan på träd som står på allmän mark. Det är endast kommunen som tillåts fälla träd på kommunens mark.

Ansökan och önskemål om trädfällning

Generellt gäller att trädärenden samlas ihop och gås igenom var fjärde månad. Innan du fyller i ansökan är det viktigt att du har läst igenom och förstått informationen om riktlinjer för trädfällning:

Riktlinjer för träd och vegetation i Danderyds kommun

Du fyller i din ansökan via vår e-tjänst för felanmälan. 

Akuta ärenden rörande exempelvis trädfall över väg, lutande träd i omedelbar risk att falla, anmäler du istället under respektive kategori.

Fyll i din ansökan med så utförlig information som möjligt. Bifoga gärna fotografier eller skiss för att förtydliga. Skriv adress så vi vet vilken fastighet det gäller. Du bör också märka ut platsen med koordinater eller kartnålen så att det är lätt att hitta.

Trädfällning på privat mark

Kommunen utför inte trädfällning, gallring eller andra åtgärder på privat mark.

Innan du fäller ett träd är det viktigt att du försäkrar dig om att trädet står på din fastighet så att du inte av misstag fäller någon annans träd.

Med kartan Detaljplaner kan du se gällande detaljplaner och planbestämmelser som gäller för just din fastighet - kontakta bygglovsenheten om du har svårt att tolka informationen.

Karta Detaljplaner

Skulle din fastighet omfattas av en planbestämmelse att träd ska bevaras då får du inte fälla träden utan tillstånd från bygglovsenheten. Krav på återplantering kan förekomma.

Det är många som undrar vad det är som gäller för träd och växter på grannens tomt som växer in på den egna tomten eller som på något annat sätt skapar olägenhet. Det bästa är att tala med den det berör och försöka komma överens. Om det inte fungerar kan man diskutera med en jurist om vilka möjligheter som finns.

Kommunen har ingen del i meningsskiljaktigheter mellan grannar. Det är först om det är kommunen som är granne som kommunen har ett ansvar.

Det är Jordabalkens bestämmelser som reglerar träd och grenar mellan grannar i lagtext. Den är lätt att misstolka och för att förstå den rätt är det viktigt att vara medveten om att olägenheten av träd, grenar och rötter måste vara avsevärd för att gälla.

Det är förbjudet och straffbart att ta ned eller göra åverkan på träd som står på allmän mark. Det är endast kommunen som tillåts fälla träd på kommunens mark. Danderyds kommun ger aldrig lov eller tillåtelse till privata fastighetsägare att ta ner eller beskära träd på allmän mark.

Alla insatser/åtgärder på träd på kommunens mark går genom kommunens upphandlade ramavtalsentreprenörer. Danderyds kommun har som rutin att polisanmäla all olovlig trädfällning eller vandalisering av träd.

Kontakt vid olovlig fällning på kommunal mark

Om du ser arborister arbeta på uppdrag av privata fastighetsägare på kommunens mark, ring Polisen på 112. Vid icke akuta ärenden ring 114 14 eller kontakta Tekniska kontoret via kommunens växel 08- 568 910 00.

Har du ett träd som står på din privata mark och som hänger över en ledning, kontakta ledningsägaren för åtgärd.

Uppdaterad: 2024-06-14