Överklagan

Vill du göra en överklagan eller har du frågor om hur en överklagandeprocess ser ut? Här dyker vi djupare ned i ämnet.

Skicka in en överklagan

Ett beslut om bygglov kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet ska dock skickas in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som vidarebefordrar det till länsstyrelsen tillsammans med samtliga handlingar i ärendet.

Du skickar lättast in din överklagan via länken Kontakta kommunen som du hittar längst ned på sidan. Skriv att överklagandet ska till miljö- och stadsbyggnadsnämnden i ärendemeningen.

När miljö- och stadsbyggnadsnämnden mottagit din överklagan görs en rättidsprövning för att säkerställa att överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter skickas din överklagan vidare till länsstyrelsen. Om den inte inkommit inom överklagandetiden avvisas överklagandet.

Gällande överklagandetider

Om du berörs av beslutet måste du överklaga inom tre veckor från det att du har tagit del av beslutet. Om du har blivit delgiven beslutet, anses du ha tagit del av det två veckor efter att du mottagit vårt kontrollbrev. Detta innebär att du totalt har fem veckor (två + tre veckor) på dig att överklaga från det att beslutet fattats.
Läs mer om förenklad delgivning

För övriga sakägare (till exempel grannar och fastighetsägare) är överklagandetiden fyra veckor från kungörelsedatumet i Post- och Inrikes Tidningar.

Är du osäker på vilket datum beslutet kungjordes, kan du söka fram det på Post- och Inrikes Tidningars hemsida med hjälp av fastighetsbeteckningen.

Post- och inrikestidningar

Vad händer sedan?

Beslutet kommer i nästa skede prövas hos länsstyrelsen för att se om miljö- och stadsbyggnadsnämndens bedömning var korrekt. Länsstyrelsens beslut går i sin tur att överklaga till mark- och miljödomstolen (MMD). Därefter kan beslutet överklagas till mark- och miljööverdomstolen (MMÖD). Alla dessa instanser gör självständiga prövningar av ärendet. Dock ska endast överklagan till länsstyrelsen gå via miljö- och stadsbyggnadsnämnden på kommunen.

Ett beslut som har överklagats vinner laga kraft tre veckor efter att en instans avgjort ärendet, förutsatt att ingen överklagar till högre instans.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-06-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.