Överklagan

Vill du göra en överklagan eller har du frågor om hur en överklagandeprocess ser ut? Här dyker vi djupare ned i ämnet.

Skicka in en överklagan

Ett beslut om bygglov kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet ska dock skickas in till byggnadsnämnden som vidarebefordrar det till länsstyrelsen tillsammans med samtliga handlingar i ärendet.

Du skickar lättast in din överklagan via länken Kontakta kommunen som du hittar längst ned på sidan. Skriv att överklagandet ska till byggnadsnämnden i ärendemeningen.

När byggnadsnämnden mottagit din överklagan görs en rättidsprövning för att säkerställa att överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter skickas din överklagan vidare till länsstyrelsen. Om den inte inkommit inom överklagandetiden avvisas överklagandet.

Gällande överklagandetider

Om du berörs av beslutet ska överklagandet ske inom tre veckor från att du har tagit del av beslutet.
Har du blivit delgiven så anses du tagit del av beslutet två veckor efter du mottagit vårt kontrollbrev. För att förtydliga detta har du alltså två + tre veckor på dig att överklaga från det att beslutet fattats.
Läs mer om förenklad delgivning
För övriga sakägare (ex. grannar och fastighetsägare) är överklagandetiden fyra veckor från kungörelsedatum i Post- och Inrikes tidningar.

Är du osäker på vilket datum beslutet kungjordes går det att söka fram det på Post- och Inrikes tidningars hemsida med hjälp av fastighetsbeteckningen.
Post- och inrikestidningar

Vad händer sedan?

Beslutet kommer i nästa skede prövas hos länsstyrelsen för att se om byggnadsnämndens bedömning var korrekt. Länsstyrelsens beslut går i sin tur att överklaga till mark- och miljödomstolen (MMD). Instanserna som följer därefter är mark- och miljööverdomstolen (MMÖD). Alla dessa instanser gör självständiga prövningar av ärendet. Dock är det endast överklagan till länsstyrelsen som ska gå via byggnadsnämnden på kommunen.

Ett beslut som har överklagats vinner laga kraft tre veckor efter att en instans avgjort ärendet, förutsatt att ingen överklagar till högre instans.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2021-01-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.