Olovligt byggande

Här förklarar vi om vad som krävs för att få börja bygga och vad konsekvenserna blir av att inte följa gällande regler.

Ett startbesked krävs för att få börja bygga

Ett lov ger inte sökanden rätten till att börja bygga, riva eller påbörja markarbeten, utan för att det ska ske måste man ha ett startbesked. Vad som gäller för byggstart står i lovet. Om det står att ett tekniskt samråd är nödvändigt kan ytterligare handlingar behövas innan startbesked kan ges.

Bygger man utan startbesked kan man i vissa fall beviljas ett startbesked i efterhand då man, utöver avgiften för startbeskedet, även måste betala en byggsanktionsavgift. Nekas startbesked riskerar man dock att både behöva återställa det arbete som utförts och betala en byggsanktionsavgift. Flyttar man in utan slutbesked kan även det medföra en sanktionsavgift.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgift är en avgift som ska tas ut då:

  • Ett bygg-, rivnings- eller markarbete har påbörjats innan miljö- och stadsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked.
  • Ett byggnadsverk helt eller delvis tagits i anspråk innan slutbesked givits.
  • Ett byggnadsverk inreds för väsentligt annat ändamål än för vilket bygglov lämnats.

Byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften ska betalas av den fastighetsägaren som begick överträdelsen inom två månader från det att beslutet om byggsanktionsavgiften har delgivits, om inte miljö- och stadsbyggnadsnämnden i beslutet har bestämt en senare tidpunkt. Fakturan för start- eller slutbeskedet skickas i samband med delgivning av beslutet, separat från byggsanktionsavgiften.

Många faktorer påverkar hur stor sanktionsavgiften blir som exempelvis vilken åtgärd som byggts, storleken på denna samt prisbasbelopp. Sanktionsavgiften fördubblas dessutom om både bygglov och startbesked saknas.

Lov och startbesked är offentliga handlingar

Bygglov och startbesked är offentliga handlingar som allmänheten har rätt att begära ut. Det är därigenom enkelt för grannar att få tillgång till information om någon inte har fått bygglov eller startbesked för åtgärden som påbörjats.

Vad gör du om du misstänker en olovlig byggnation?

Anmälan om olovlig byggnation sker till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Detta kan göras via att ringa till kontaktcenter, kontakta kommunen via hemsidan eller per brev. Kom ihåg att all inkommande kommunicering till kommunen anses som offentliga handlingar. Vill du vara anonym ange inte dina personuppgifter.

Vårt kontaktcenter kan hjälpa till med en anonym anmälan via telefon eller besök.

Brev skickas till:
Danderyds kommun
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Box 74
182 11 Danderyd

Bygglovsjour

Har du frågor om olovligt byggande kan du kontakta bygglovjouren som har telefontid helgfria vardagar 9-11.30 på tel. 08-568 910 00.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-04-30