Kamerabevakning vid infartsparkeringen på Vendevägen 96

På denna sida beskrivs Danderyds kommuns kamerabevakning på allmän plats och syftet med bevakningen. Här beskrivs även kortfattat vad som krävs för att en kommun ska få sätta upp en kamera på allmän plats, säkerhetsåtgärder avseende den information som samlas in samt de rättigheter som den som blir filmad har. Allra längs ned finns kontaktuppgifter till ansvariga inom kommunen och den myndighet som har ansvar för integritetsskydd relaterat till kamerabevakning.

Kamerabevakning på allmän plats

Danderyds kommun äger och ansvarar för en kamera som bevakar en allmän plats och det är infartsparkeringen vid Vendevägen 96. Utöver det har kommunen kameror som bevakar kommunens egna fastigheter. I och med att Vendevägen 96 är en allmän plats sker kamerabevakning med tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). IMY har prövat saken och gett tillstånd för bevakning. Prövningen innebär bland annat att det ska fastställas att det finns behov av bevakning och att det vidtagits åtgärder för att minimera integritetskränkningar.

Behovet utifrån trygghet, brottsförekomst och säkerhet

Inför beslutet att införa bevakning har kommunen gjort en analys beträffande både brottsförekomst och den upplevda säkerheten vid Vendevägen och dess omgivningar. De brott som förekommer inom det bevakade området är främst skadegörelse och stölder (sett till polisanmälda brott). Platsen kan inte sägas vara särskilt farlig relativt andra platser i Stockholm med tanke på hur många personer som passerar där per dygn. Det förekommer att våldsbrott såsom rån och misshandel inträffar (i storleksordningen ett polisanmält fall per år). I trygghetsundersökningar och medborgardialoger omnämns platsen av många som en plats som de upplever som obehaglig, åtminstone under vissa tider när platsen känns mörk och öde.

Syfte med bevakningen

Syftet med kamerabevakningen att förebygga, förhindra och utreda brott samt upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet. För många bidrar kamerorna till ökad trygghet (här i betydelsen upplevd säkerhet relaterat till brott och ordningsstörningar).

Kameran är en av många insatser som stärker varandra

Bevakningen är en del av ett paket av åtgärder som förstärker varandra såsom daglig väktarnärvaro, regelbunden polisnärvaro, närvaro av ungdomskoordinationer och nattvandrare samt belysning och gestaltning av den fysiska miljön. Tekniska kontoret och Danderyds frivilliga förare av grannsamverkansbilarna håller platsen under uppsikt så att brister i förvaltning eller ordningsstörningar snabbt ska kunna åtgärdas.

En kommunal kamerastrategi i samverkan med andra aktörer

Kamerabevakningen vid Vendevägen är tänkt som ett första steg i en utveckling där ett antal kameror vid strategiskt valda platser kan ge information som kan kombineras. De platserna som är påtänkta är valda med tanke på förekomst av brott, genomströmning av människor och upplevd säkerhet. Det har även beaktats att vissa platser binds samman av vägar, kollektivtrafik och promenadstråk och att det sannolikt förekommer att gärningspersoner rör sig mellan dessa platser. Strategin tar även hänsyn till att det redan idag finns platser som kamerabevakas av andra aktörer såsom SL och fastighetsbolag. Polisen som har en helhetssyn vad gäller olika former av befintlig bevakning i kommunen ska därmed, givet att kommunen får tillstånd för kameror på dessa platser, i framtiden kunna begära ut material från flera kommunala kameror men även från andra aktörer och deras kamerabevakning. Förutom att kommunen nu bevakar Vendevägen 96 så har det även gjorts en ansökan om att få sätta upp en kamera som bevakar busstorget i Mörby Centrum.

Rättslig grund

Kamerabevakning sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning samt kamerabevakningslagen (2018:1200). Läs mer om kamerabevakning på Integritetsmyndighetens webbplats (se länkar längst ned på sidan). Bevakningsintresse för kommunen relateras till uppgift av allmänt intresse såsom trygghetsarbete och brottsförebyggande arbete.

Mottagare av inspelat material och bevarande av material

Ett tiotal personer inom Danderyds kommun har tillåtelse att hämta ut materialet. Det är kommundirektören, den administrativa direktören, IT-chefen, dataskyddsombudet, en jurist, säkerhetschefen samt övriga medarbetare på trygghets- och säkerhetsenheten. Utöver det har en operatör hos företaget som sköter servicen av kamerasystemet rättighet att logga in och hämta material. Då material i form av filmsekvenser begärs ut från systemet sker det med ett system för säker inloggning. Vem som berett sig tillgång till systemet, när det skedde och varför material begärs ut dokumenteras noga och kan vid behov kontrolleras av dataskyddsombud eller annan tillsynsmyndighet.

Materialet kan, efter bedömning av säkerhetschefen eller tillförordnad, delas med polisen vid utredningar av brott eller vid allvarliga störningar av den allmänna ordningen. Inspelat material kan komma att bli en allmän handling och kan då begäras ut. Ofta råder dock sekretess för sådant material.

Materialet överförs inte till tredje land.

Typ av bevakning och lagring av material

Kamerabevakning sker dygnet runt. Uppgifterna lagras i sju (7) dagar. Det förekommer ingen ljudinspelning.

Personuppgiftsansvar och rättigheter

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du kan läsa om dina rättigheter som registrerad på https://www.danderyd.se/kommun-och-politik/behandling-av-personuppgifter/.

Synpunkter eller klagomål

Du kan vända dig Integritetsmyndigheten om du har synpunkter eller klagomål. Om du har synpunkter på kommunens personuppgiftshantering har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Utvärdering

Vartannat år gör Danderyds Kommun samverkansöverenskommelser med Lokalpolisområde Södra Roslagen vilket inkluderar framtagande av handlingsplaner för trygghet och mot brott. Att utveckla arbetet med kamerabevakning är en del av det arbetet och därmed kommer införandet av kameror på allmän plats att utvärderas i slutet av nuvarande samverkansperiod. Läs mer om Samverkansöverenskommelsen 2021–2022 https://www.danderyd.se/omsorg-och-socialt-stod/trygg-och-saker/brottsforebyggande-arbete-och-trygghetsarbete/samverkansoverenskommelse2022/

Kontakt

Om du har frågor kan du ta kontakt med lämplig instans.

Kommunens dataskyddsombud, dataskyddsombud@danderyd.se

Kommunstyrelsen, 08-568 910 00, kommunledningskontoret@danderyd.se

Integritetsskyddsmyndigheten, 08-657 61 00, imy@imy.se

Uppdaterad: 2021-09-02