Energi

Danderyds kommun verkar för att öka användningen av energi från förnybara energikällor.

All el till kommunens verksamheter köps från vind- och vattenkraft. 

Danderyds kommuns mål för klimat och energi

Kommunens mål för klimat och energi finns i fokusområdet Begränsad klimatpåverkan i Miljö- och klimatprogram för Danderyds kommun.
Danderyds kommun ska arbeta aktivt för att begränsa utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar. Målsättningen med Danderyds klimatarbete är att klara det globala klimatmålet med max 1,5 graders temperaturökning jämfört med förindustriell tid och ligga i framkant vad gäller klimatarbetet både begränsning av utsläpp och anpassning till ett förändrat klimat. Användningen av energi ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt. 

För fokusområdet begränsad klimatpåverkan finns följande mål och uppdrag:

 • Kommunen ska arbeta för att de som bor och verkar i Danderyd minskar växthusgasutsläppen.
  • Kommunens utsläpp av växthusgaser minskar med 63 procent till
   år 2030 per invånare med 1990 som basår
  • Energianvändningen i kommunägda byggnader ska årligen
   minska minst med tre procent
  • Utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska
   med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010
 • Danderyds kommun som organisation är fossilbränsleoberoende år 2025.
  • Energianvändningen i kommunägda byggnader ska vara
   fossilbränsleoberoende
  • Tjänstebilar ska vara fossilbränsleoberoende
  • Kommunanställda ska uppmanas att välja miljövänliga
   transportmedel inom tjänsten och vid arbetspendling

 

Mer information

Energi- och klimatrådgivningen

Klimat

Miljö- och klimatprogram

Uppdaterad: 2024-03-19