Energi

Danderyds kommun verkar för att öka användningen av energi från förnybara energikällor.

All el till kommunens verksamheter köps från vind- och vattenkraft. På Ekebyskolan och Vasaskolan finns solfångare som ger tappvarmvatten och värme till värmesystemet och laddar borrhålen till bergvärmeanläggningen. 

Danderyds kommuns mål för energieffektivisering

Kommunens Klimat- och energistrategi har målsättningen att Danderyds kommun är klimatneutralt år 2045 och ligger i framkant vad gäller klimatarbetet både begränsning av utsläpp och anpassning till ett förändrat klimat. Användningen av energi ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt. 

I styrdokumentet finns fyra mål för Danderyds geografiska område:

  • År 2020 har växthusgasutsläppen per invånare minskat med 25 procent jämfört med år 2009.
  • År 2020 har de klimatpåverkande utsläppen som energianvändningen ger upphov till minskat med 30 procent per invånare jämfört med 2008.
  • År 2020 är 25 procent av energianvändningen inom transportsektorn förnybar.
  • År 2020 ska minst 13 procent av andelen huvudresor göras med cykel.

Klimat- och energistrategin har även sex mål som är beslutade enligt styrdokument för energieffektivisering av kommunens egna verksamheter med avseende på byggnader och transporter, och från kommunens miljöprogram:

  1. Danderyds kommun som organisation är fossilbränsleoberoende år 2020.
  2. Energianvändningen i kommunägda byggnader ska årligen minska minst med tre procent i medel över fem år.
  3. När kommunen bygger om eller nytt ska miljömässigt hållbara metoder och material användas.
  4. Samtliga verksamheter (egna och finansierade av kommunen) sorterar sitt avfall.
  5. Kommunanställda ska uppmanas att välja miljövänliga transportmedel inom tjänsten och vid arbetspendling.
  6. Använda Upphandlingsmyndighetens avancerade krav vid upphandling av varor och tjänster där det är tillämpligt.

Mer information

Energi- och klimatrådgivningen

Klimat

Klimat- och energistrategi för Danderyds kommun

Stockholmsregionens Klimat- och energistrategi

Styrdokument för energieffektivisering

Miljöprogram

Uppdaterad: 2020-04-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.