Strandskydd

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet vid hav, sjöar och vattendrag.

Man sitter på parkbänk i Cedergrenska parken och tittar ut över vattnet.

Generellt strandskydd infördes 1975. Strandskyddet gäller normalt 100 meter från strandkanten på land och lika långt i vattnet. I vissa fall är strandskyddsområdet utökat till 300 meter.

Strandskydd i Danderyds kommun

Inom Danderyd gäller utökat strandskydd vid Sätra ängar, Cedergrenska parken och Rösjön.

Om ett område omfattas av en detaljplan antagen före den 1 juli 1975 gäller inte det generella strandskyddet. Kuststräckan i Danderyd är till stor del planlagd genom äldre stads- och byggnadsplaner och omfattas därför inte av det generella strandskyddet enligt miljöbalken. När en äldre detaljplan upphävs eller ersätts av en ny återinträder dock strandskyddet. I nya detaljplaner finns angivet om strandskyddet är upphävt.

Det är miljö- och stadsbyggnadsnämnden som prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet. För att en dispens ska beviljas får åtgärden inte strida mot strandskyddets syften och det måste finnas särskilda skäl, vilka återfinns i miljöbalken 7 kap 18 c §.

Bryggor på kommunal mark – Danderyds kommun

Länsstyrelsen om strandskyddsdispens

Sveriges Riksdag - Miljöbalken

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.