Avfallshanteringsplan för fritidsbåthamnar

Från och med den 1 maj 2023 ska alla fritidsbåthamnar, som har utrymme för fler än 25 fritidsbåtar, ha en godkänd avfallshanteringsplan senast den 31 december 2023.

Promenadstråket längs vattnet i Germaniaviken.

Avfallshanteringsplanen ska i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar (TSFS 2023:12), skickas in till, och godkännas av, miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyds kommun. 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar 

I samband med Transportstyrelsens nya föreskrift har kraven för vad avfallshanteringsplanen ska innehålla ändrats.

Vad en avfallshanteringsplan för fritidsbåtshamnar ska innehålla anges på Transportstyrelsens hemsida.

Avfallshanteringsplan fritidsbåtshamnar - Transportstyrelsen

Där finns även en mall som kan användas för att skicka in avfallshanteringsplanen.

Vad ska avfallshanteringsplanen innehålla och vem ansvarar för den?

Allt som ska ingå i avfallshanteringsplanen framgår av 5 kapitlet 7 § i beskriven föreskrift. Den som ansvarar för mottagningsanordningar för avfall i fritidsbåthamnen ska utse en eller flera personer som är ansvariga för att upprätta och genomföra en avfallshanteringsplan. I samband med upprättande och revidering av avfallshanteringsplanen ska samråd hållas med hamnanvändare samt vid behov andra berörda parter. Avfallshanteringsplanen ska uppdateras så snart behovet av avfallsavlämning väsentligen förändras, exempelvis när det krävs en ny anordning för en särskild avfallsfraktion, om hamnen byggs ut, eller om antalet hamnanvändare förändras betydligt och kapacitetsbehovet för hamnen därmed ökar. Avfallshanteringsplanen ska som minst revideras och skickas in för nytt godkännande av tillsynsmyndigheten var femte år.

Vilka behöver ha en avfallshanteringsplan?

Alla fritidsbåtshamnar som är skyldiga att ha mottagningsanordningar enligt, 3 kap. 5- 5a §§ förordning (1998:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, är också skyldiga att ha en godkänd avfallshanteringsplan. I de fall en fritidsbåtshamn som inte omfattas av undantagen från kraven för att tillhandahålla mottagningsanordningar bedömer att det inte finns något behov för mottagningsanordningar, så ska fritidsbåtshamnen/båtklubben ändå ha en godkänd avfallshanteringsplan. I avfallshanteringsplanen behöver då verksamheten motivera varför inget avlämningsbehov föreligger.

Undantag för krav på avfallshanteringsplan

Hamnar som uppfyller kriterierna nedan är undantagna kraven på mottagningsanordning och avfallshanteringsplan.

  1. bryggor eller andra anordningar för fritidsbåtar som huvudsakligen används för transport till öar där den som förfogar över båtplatsen har tillgång till bostad och avfallet kan omhändertas vid denna bostad.
  2. bryggor eller andra anordningar som ligger i anslutning till restauranger, affärer, turistattraktioner och så vidare.
  3. platser där båtplatserna endast är för boende i området som därför kan antas hantera sitt avfall vid sin bostad.
  4. naturhamnar
  5. bryggor som endast används av inrikestrafik för kortare tilläggning för att hämta och lämna passagerare.

Hur ska mottagningen av avfall utformas?

Mottagning av avfall i en fritidsbåtshamn ska ske i enlighet med 3 kap. avfallsförordningen (2020:614). Information om hamnens mottagningsanläggningar ska vara lättillgänglig att ta del av för dem som använder hamnen. Kapaciteten på mottagningsanordningarna ska vara tillräcklig för samtliga som nyttjar mottagningsanordningarna. Mottagningsanordningar ska vara placerade på följande vis:

-Avlämning av avfall ska kunna genomföras på ett sätt som är säkert både ur hälso- och miljösynpunkt

-Placeringen ska vara lämplig ur säkerhetssynpunkt

Mer information

Läs gärna mer om mottagningsanläggningar och avfallshanteringsplaner i nedanstående lagar och förordningar:

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar

Avfallsförordning (2020:614) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.