Personuppgifter Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Personuppgiftsansvarig är miljö- och stadsbyggnadsnämnden, företrädande verksamhet är miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Kontaktuppgifter om behandlingen

Miljö- och stadsbyggnadskontoret kan nås via webbsidan:

www.danderyd.se/kontaktakommunen

Om personuppgiftsbehandling

Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet och är preciserat i miljö- och stadsbyggnadsnämndens reglemente:

Reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Vi behöver kunna bekräfta din identitet, kommunicera information, skicka handlingar och beslut till dig eller till en tredje part såsom sakägare eller överprövande myndigheter, utreda och besluta i ärenden, samt administrera betalning.

De rättsliga grunderna för att behandla personuppgifterna är myndighetsutövning, allmänt intresse, rättslig förpliktelse och avtal.

Lagringstid

Personuppgifterna kommer att finnas kvar så länge som behövs för ovan beskrivet ändamål. Vissa uppgifter kan komma att finnas kvar för evig tid om de omhändertas för arkivering i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Tillgång till dina personuppgifter

De uppgifter du lämnar till oss kommer att hanteras av kommunens förtroendevalda, personal på miljö- och stadsbyggnadskontoret, handläggande konsulter samt personal på kommunens kontaktcenter.

Kommunens IT-avdelning och leverantör av datasystem har i vissa fall tillgång till personuppgifterna, och ansvarsfördelningen är reglerad i avtal, så kallade personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut som allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen (1949:105), om inte sekretess föreligger.

Kommunens huvudsida för dataskydd

Läs om hur vi hanterar personuppgifter i Danderyds kommun

Rutin för registrerades rättigheter

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som vi har lagrat om dig. Vi rekommenderar att du använder kommunens e-tjänst för att tillgodose din rätt till information. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter, kontakta oss enligt kontaktuppgifterna ovan om du vill tillgodose dessa rättigheter.

Observera att uppgifter som lagras med stöd av myndighetsutövning och arkivlagen inte får raderas.

Synpunkter och klagomål till tillsynsmyndighet

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2023-10-11