Budget 2019

Budgeten för 2019 antogs i november 2018. En ny budget för år 2020 kommer att antas i november 2019. Nedan beskrivs kortfattat vad budgeten för 2019 innehöll.

Konsekvensen av detta blir att nämndernas budget inte räknas upp lika mycket som tidigare år. Exempelvis ökade nämndernas budget med ca 60 miljoner kronor föregående år.

Exploateringsintäkterna budgeteras 2019 till 34 miljoner kronor för att sedan minska till 10 miljoner kronor 2020 och sedan fasas ut helt 2021. Kommunens exploateringsintäkter ska därefter inte längre ingå i resultatbudgeten, utan istället bidra till att finansiera framtida större investeringar i exempelvis nya skolor och vård- och omsorgsboenden.

Vision och strategi

Danderyds vision och de fem strategiområdena hög kvalitet, stor valfrihet, hög attraktivitet, hög effektivitet och stark utveckling pekar ut riktningen för kommunens arbete framöver. Fokus på medborgaren och nyckelorden gott bemötande, hög tillgänglighet, dialog och delaktighet är grundläggande. En ny mål- och styrmodell ska implementeras i hela organisationen som ska stödja verksamheternas arbete i riktning mot visionen.

Kvalitet inom utbildning, vård och omsorg

Danderyd har generellt sett mycket hög kvalitet inom de kommunala kärnverksamheterna. Våra skolor har Sveriges bästa betygsresultat, och såväl barn- som äldreomsorg uppvisar goda resultat i olika jämförelser. Under en längre period har det för förskola, skola och vård- och omsorg årligen skett en relativt hög uppräkning om två procent på nämndernas nettoramar. Utöver den årliga uppräkningen har det också genomförts lönestrategiska satsningar om närmare 30 miljoner kronor den senaste femårsperioden, främst riktade mot lärarkollektivet. Dessa satsningar har lett till att Danderyd klättrat högt i rankingen vad gäller lärarlöner och ersättningar inom skola. I budgeten för 2019 med plan för 2020–2021 ligger dessa satsningar fortsatt kvar, samtidigt som ramarna räknas upp med ytterligare mellan 1 till 1,5 procent.

Satsning på chefer och medarbetare

Budgeten för 2019 innebär en fortsatt satsning på chefs- och ledarutveckling, samt uppstart av en satsning på medarbetarskap. Detta är ytterligare ett led i kommunens arbete för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Vidare kommer arbetet med att utveckla kommunens IT-infrastruktur och digitala tjänster att fortgå under 2019. Detta kommer att öka invånarnas tillgänglighet till kommunal service, samt bidra till att öka kvaliteten, informationssäkerheten och effektiviteten i kommunens verksamheter.

Under 2019 kommer ut- och ombyggnaden av Mörby Centrum att fortsätta. Under året intensifieras planeringen av kommunens nya förvaltningslokaler samt de nya publika lokalerna för bibliotek och ett nytt kontaktcenter, som väntas stå färdiga våren 2021.

Kommunala utjämningssystemet

Danderydsborna betalar varje år närmare 600 miljoner kronor i skatteutjämning, eller drygt 17 000 kr/inv. Det är mer än dubbelt så mycket som till exempel Lidingö, som är den kommun som betalar näst mest i riket i utjämningen.

Inkomstutjämningens avgiftsnivå höjdes inför 2016 till 85 procent. Detta medförde att 15 kommuner och ett landsting (Stockholms läns landsting) fick höjda avgifter. Avgiftshöjningarna har skett successivt och är nu fullt utvecklade. Avgiftsnivåns höjning innebär att Danderyd nu betalar drygt 30 miljoner kronor ytterligare, utöver de generella förändringar som sker med ökade skatteintäkter. Till det kommer att utjämningssystemets konstruktion gör att utjämningen ökar ytterligare när ekonomin nu förväntas bli sämre i Sveriges kommuner. Det gör att utjämningen för Danderyd väntas öka med ytterligare cirka 25 miljoner kronor under 2018–2020.

Ett införandebidrag fanns tidigare för att mildra effekterna för dem som fick högre avgifter. Det bidraget tog nuvarande regering bort inför mandatperioden, vilket drabbat flera av de bidragande kommunerna hårt, men främst Danderyd.

Ny skattesats

Kommunen behöver nu anpassa sig till att betala mer i skatteutjämning, vilket leder till att den kommunala skattesatsen i Danderyd 2019 höjs med 20 öre, från 17.35 till 17.55 kronor.

Budget för 2019 och plan för 2020-2021

Relaterade nyheter

Budget 2020 - för trygghet och en budget i balans

Den 21 november beslutade kommunfullmäktige om budget för 2020. Budgeten beslutades i enlighet med det ordförandeförslag som presenterats tidigare.

Kommun & politik Budget

Politiska majoriteten svarar på frågor om budgeten

Måndag 25 november kl 14-16 kan du besöka Information Danderyd och ställa frågor om budgeten. Representanter från den politiska majoriteten i Danderyd kommer att svara på frågor.

Kommun & politik Budget

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.