Vad innebär budgetförslagen för kommunens verksamheter?

Budgeten för 2020 beslutades av kommunfullmäktige den 21 november. Nedan finns underlag inför att budgeten skulle beslutas.

Förskola, skola och utbildning

Kommunstyrelsens produktionsutskott har konstaterat att det råder ett stort överskott på förskole- och skolplatser i Djursholm. Just nu pågår ett arbete med att utnyttja befintliga lokaler på ett mer effektivt sätt för att spara resurser och säkra en hög kvalitet

Utbildningsnämnden planerar att effektivisera modersmålsundervisningen genom att fler elever undervisas samtidigt. Även tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för barn och elever med behov av särskilt stöd ses över.

Läs mer om förslagen inom verksamheten:

Överskottet på skolplatser i Djursholm ses över Nyhet 17 sept 2019

Förslag till åtgärder för att komma till rätta med överskottet på skolplatser i Djursholm Nyhet 18 sept 2019

Majoritetens förslag rörande skolplatser i Djursholms skolor Nyhet 26 sept 2019

Möten och handlingar för Kommunstyrelsens produktionsutskott

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsverksamheten har fått i uppdrag att spara 12 miljoner kronor. Redan nu har förslag tagits fram till hur verksamheten kan utvecklas, bland annat genom minskade lokalkostnader där verksamheten koncentreras till Fribergagården och kompletteras med en uppsökande verksamhet på de platser där barn och unga befinner sig.

Danderyd har i förhållande till antalet invånare fler bibliotek än någon annan jämförbar kommun. De bemannade öppettiderna på biblioteken föreslås minska. Istället erbjuds besökarna meröppet där medborgarna med sitt lånekort har tillgång till biblioteken under mer generösa öppettider. En modell som sedan tidigare framgångsrikt prövats på Stocksunds bibliotek. Danderydsvallen ska enligt förslag utvecklas till en mötesplats för spontanidrott och mötesplatser året runt.

Läs mer om vad som föreslås hända inom verksamheten:

Förslag till förändringar inom kultur och fritid Nyhet 26 sept 2019 

Stora investeringar i Danderydsvallen under 2020 Nyhet 21 okt 2019

Frågor och svar om nya Danderydsvallen Nyhet 20 okt 2019

Mötesdatum och handlingar för Kultur- och fritidsnämnden

Kommer isbanan på Danderydsvallen spolas denna vinter?

Någon konstfrusen is kommer vi inte att kunna ha på Danderydsvallen i år. Detta eftersom vi behöver investera i en ny kylanläggning och en ny ispist, en investering som föreslås göras under nästa år. Den kylanläggning som finns på Danderydsvallen idag är 40 år gammal, i dåligt skick och bygger på gammal teknik som inte uppfyller dagens miljökrav. Om vädret tillåter kommer vi att spola en naturis på Danderydsvallen nu i vinter.

Vi har också gott om andra isytor i Danderyd och den kommande vintern finns fullstora hockeyrinkar i våra ishallar i Stocksund och Enebyberg. Blir det bra is på Edsviken och på sjöarna kommer vi även att iordningställa skridskoslingor där som alla är välkomna till. Det kommer fortfarande att finnas goda möjligheter till skridskoåkning i kommunen!

Ett slutgiltigt beslut om vad som kommer att hända med skridskoytorna på Danderydsvallen fattas på kommunfullmäktigemötena den 18 och 21 november.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska spara 7 miljoner kronor genom att driftbudgeten för underhåll och skötsel minskar. Det innebär att nämnden behöver prioritera bland kostnaderna för skötsel av parker, natur, gator och den offentliga miljön.

Möten och handlingar för Tekniska nämnden

Fastighetsnämnden

Besparingar kommer att ske inom fastighetsförvaltningen. Det innebär lägre nivå gällande skötsel av växlighet och underhåll av fastigheterna. Det kommer fortsatt vara fokus på att bibehålla god funktion, säkerhet och en god arbetsmiljö.

Möten och handlingar för Fastighetsnämnden

Socialnämnden

Ett förslag om att lägga över den kommunala hemtjänsten på privata utförare har återremitterats med begäran om kompletteringar. Beslut tas på kommande kommunfullmäktigemöte, troligen redan mötet den 14 oktober.

Förslag inom verksamheten:

Ärende om nedläggning av hemtjänst återremitteras Nyhet 26 sept 2019

Möten och handlingar för Socialnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden

Digitaliseringsarbetet kommer att gå i långsammare takt. Exempelvis kommer digitaliseringen av fysiska handlingar i närarkiv att avstanna.

Möten och handlingar för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Möten och handlingar för Byggnadsnämnden

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret ska effektivisera och spara cirka 10,5 miljoner kronor genom att se över och omprioritera inom sin verksamhet genom bland annat inte återbesätta vakanta tjänster, minska konsultkostnader, sänka ambitionen för näringslivsfrågorna och minska kostnaderna för IT-stöd. Anslaget för feriearbeten föreslås minskas och avgifterna för festvåningen kommer att utredas. Vidare kommer lokalanvändningen att ses över.

Mötesdatum och handlingar för Kommunstyrelsen

Besparingar inom kommunledningskontoret Nyhet 4 okt 2019

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.