Planerat strömavbrott i Mörby Centrum 19 dec, kl: 00:00 - 02:00.

2018-12-18 10:05

Onsdagen den 19 dec kl: 00:00 - 02:00 sker ett planerat strömavbrott i Mörby centrum. Avbrottet beror på arbeten som E.ON utför i elnät i kommunen.

Frågor hänvisas till E.ON:s driftenhet:

E-post:
Tele: 0771-22 24 24, (0771-88 00 22 efter kl: 18.00)

Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Bygglovsbefriade åtgärder

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Om du ska bygga, ändra eller riva din fastighet behöver du oftast byggnadsnämndens beslut om lov och startbesked innan du får sätta igång. Men det finns några åtgärder som kan utföras utan krav på lov och startbesked.

Alla mått nedan är absoluta. Det betyder att konstruktionen inte får överstiga de angivna måtten, annars krävs bygglov.

Altan

Altaner där golvets ovansida ligger max 0,6 meter ovan mark kräver inte bygglov.

Fasadändring

För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att färga om, byta fasad- eller taktäckningsmaterial, förutsatt att byggnadens karaktär inte väsentligt ändras.
Ta alltid kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill ändra byggnadens exteriör, så att bygglovsavdelningen kan avgöra om det innebär en väsentlig förändring. Miljö- och stadsbyggnadskontoret hjälper dig även gärna med goda råd.

Friggebod

I anslutning till en- och tvåbostadshus är det tillåtet att utan bygglov uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

För att byggnaden ska betraktas som fristående krävs i regel ett avstånd på minst 1,5 meter till närmsta byggnad.

Friggebodarnas sammanlagda byggnadsarea får vara max 15,0 kvadratmeter och taknockhöjden max 3,0 meter räknat från markens medelnivå.

Byggnaderna ska även placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Med grannens medgivande kan dock friggebodar placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 meter. 

Markförändring

Enligt praxis i kommunen kan markförändring som schaktning och uppfyllnad ske utan marklov under följande villkor:
- Markförändringen inte i någon sektion överstiger 0,5 meter mätt från befintlig marknivå (ej medelnivå).
- Markförändringen inte innebär en nämndvärd påverkan på fastighetens avrinningsförhållanden.
- Markförändring inte upprepas på samma del av tomten, lovfri markförändring är en engångsföreteelse.

Utöver detta rekommenderar kommunen följande:
- Markförändringen bör inte göras närmare tomtgräns än 2 meter.
- Släntlutning bör inte vara brantare än 1:3 på grund av rasrisken.

Markförändringar bör göras med omsorg. Förändringar av markens nivå påverkar inte bara den enskilda fastigheten utan är en del av ett större landskap. Genom att ta tillvara på unika förhållanden, som till exempel bergsknallar, behåller fastigheten och landskapet sin specifika karaktär.

Mur

Enligt praxis i kommunen krävs inte bygglov för murar och stödmurar som är max 0,5 meter höga mätt från murens högsta sida.

Plank, staket, spaljé och pergola

Vid gathörn och utfarter får åtgärden av trafiksäkerhetsskäl inte överstiga 0,7 meter räknat från gatans nivå. Principen är densamma som för växtlighet. Vid utfart från tomt till gata rekommenderas fri sikt 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Vid hörntomter får höjden ej överstiga 70 centimeter över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera håll från korsningen räknat. På kommunens temasida för trafiksäkerhet finns mer information om detta.

Plank är en tät konstruktion som utan bygglov får uppföras till en höjd om max 1 meter räknat från marknivån sett från den högsta sidan. Även glas- och plastkonstruktioner bedöms som täta.

Staket är en konstruktion med viss genomsläpplighet. Staket som uppförs till en höjd om max 1,2 meter räknat från marknivån sett från den högsta sidan, samt har en genomsläpplighet på minst 30 % kräver inte bygglov. Smidesstaket och Gunnebostängsel kräver inte bygglov.

Spaljé och pergola kräver inte bygglov. Sedan mitten av april 2016 gäller kommunens praxis att konstruktionen ska ha en genomsläpplighet på minst 70 procent för att betraktas som en bygglovsbefriad spaljé/pergola.

Pool

En pool som är helt nedgrävd eller placerad max 0,5 meter över mark kräver inte bygglov. Observera att andra byggåtgärder i anslutning till poolen kan kräva lov. Tänk även på säkerheten.
MSB - Säkra pooler

Skyddad uteplats med mur eller plank

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att utan bygglov med mur eller plank anordna en skyddad uteplats i direkt anslutning till bostadshuset. Detta om muren eller planket är max 1,8 meter högt, sträcker sig max 3,6 meter från huset och placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
Med grannens medgivande kan den skyddade uteplatsens mur eller plank placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 meter.

Skärmtak

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att bygga skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré. Skärmtaken får tillsammans täcka en area om max 15,0 kvadratmeter och ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Med grannens medgivande kan skärmtak placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 meter.

Mer information

Bygglovjour: Kontakta bygglovjouren om du har frågor om bygglov eller vill boka tid för att träffa en handläggare. Telefontid helgfria vardagar 9-11.30, via kommunens växel: 08-568 910 00.
Boverket - Får jag bygga?