Danderyds kommuns krisledningsorganisation

Danderyd arbetar förebyggande för att kriser inte ska uppstå. Men om det skulle uppstå en allvarlig kris som påverkar kommunens invånare samverkar kommunen aktivt med andra berörda aktörer i samhället för att skydda och rädda liv, egendom och miljö.

Danderyd kommun övar kontinuerligt ansvarig personal för att de ska kunna hantera kriser om de väl uppstår. Kommunen dokumenterar även vilka risker och hot som finns identifierade i den egna regionen för att kommunen ska vara förberedd.

Danderyd kommuns krisledningsorganisation

Vid störning eller allvarlig händelse ska kommunen sträva efter att lösa situationen inom ramen för den ordinarie verksamheten. Vid en större kris ska dock kommunen kunna organisera en särskild krisledningsorganisation, såväl på central nivå och ute i verksamheterna. Detta ställer krav på transparens i hur dessa organiseras och kan interagera och att hänsyn tas till bemanning så att en krisledningsstruktur på en nivå inte bemannas till nackdel för en annan nivå.

Att särskilt observera är att den kommunala krishanteringen enligt lag ska kunna utgöra ett stöd till alla som vistas i kommunen samt all verksamhet som bedrivs inom kommunen, oavsett om den drivs kommunalt, i kommunalt bolag eller i upphandlad privat regi.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utses av kommunfullmäktige och utgör kommunens politiska krisledning. Den skall genomföra övergripande och strategisk ledning och därvid av kommunfullmäktige ges mandat att vid en extraordinär händelse kunna överta samtliga andra nämnders befogenheter och beslutsrätt i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till händelsens art och omfattning. Krisledningsnämndens uppgifter anges i bilaga till gällande reglemente för kommunstyrelsen.

Kommunala krisledningen

Under kommundirektören organiseras en krisledning med kommunens chefstjänstemän samt de resurser som finns i kommunledningskontoret. Uppgiften för denna krisledning är att kunna leda kommunens operativa krisledningsarbete utifrån vad som är nödvändigt med hänsyn till händelsens art och omfattning.

När den kommunala krisledningen organiseras övertar den samtliga de befogenheter i kommunförvaltningen som krävs för att genomföra den operativa krisledningen.

Krisledning på verksamhetsnivå och kommunledningskontoret

I den kommunala verksamheten ska vid större allvarliga händelser en eller flera krisledningar kunna organiseras, dels för att leda och hantera kriser inom dess olika verksamhetsområden, och dels för att vid behov kunna stödja och samordna krisledningen vid avdelningar/enheter. 

Relaterad information

Råd till privatpersoner (MSB:s webbplats)

Sveriges riksdag

Uppdaterad: 2022-02-28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.