Driftinformation: Vattenavstängning Frejavägen 13, 30, 34, 36, 38, 40 samt Drottstigen 10 och 15

2018-10-16 09:54

På grund av ett arbete på det kommunala dricksvattennätet kommer vattnet att vara avstängt den 16 oktober klockan 08:00 - 19:00. Berörda adresser: Frejavägen 13, 30, 34, 36, 38, 40 samt Drottstigen 10 och 15.

Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda. När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Hållbar utveckling

Kontaktinformation


Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Svalnäs
En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. (FN:s Brundtlandkommission 1987)

Det finns tre olika dimensioner av hållbar utveckling: en social, en ekonomisk och en miljömässig.

De olika dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra. Det räcker inte med att arbeta inom ett område utan alla dimensioner ska vara med för att vi ska kunna tala om hållbar utveckling.

De globala hållbarhetsmålen

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter i världen.
  • Att lösa klimatkrisen.
  • Att främja fred och rättvisa.

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder, för alla människor.

Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala men lösningarna är lokala och ska omsättas i praktisk handling. Det innebär att via demokratiuppdraget skapa engagemang, få genomslag och åstadkomma förändring  i arbetet för hållbar utveckling på lokal nivå.

Genom att Sverige undertecknade de globala hållbarhetsmålen så har alla kommuner ett ansvar att genomföra dess handlingsplan utefter lokala behov.

Globala hållbarhetsmålen - FN:s utvecklingsprogram

Förslag till Svensk handlingsplan för att uppnå de globala hållbarhetsmålen