Sjövägen avstängd för trafik under vecka 13

2019-03-25 16:31

På grund av ett schaktarbete kommer Sjövägen att vara helt avstängd för trafik under vecka 13. För att arbetet skall kunna utföras så smidigt som möjligt behöver vägen vara fri från trafik mellan 08:00-17:00. Inga driftstörningar i vattenleveransen planeras, berörda informeras separat.

För frågor kontakta Veolia:

Edsvikens vattensamverkan

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

Edsviken
Edsviken vattensamverkan arbetar för att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken samt för att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv.

I Edsvikens vattensamverkan ingår kommunerna Sollentuna, Danderyd, Solna, Järfälla, Sundbyberg och Stockholm. Edsvikens stränder gränsar mot de tre förstnämnda medan övriga har avrinning till Edsviken via Igelbäcken. Avrinningsområdet som är 62 km² stort består till stor del av bebyggelse.

Edsviken vattensamverkan

Åtgärdsplan för renare vatten

Edsvikens vatten är bräckt och hem för både sötvattenlevande och marina arter. Havsviken är övergödd och hårt belastad av dagvattenavrinning från kommunerna inom avrinningsområdet. Tidigare okontrollerad avloppshantering har också satt sina spår. Detta har lett till syrebrist och begränsade villkor för växt- och djurliv.

Samverkan innebär bland annat att bygga upp gemensam kunskap kring Edsvikens värden och behov. Arbetet har resulterat i en verksamhets- och åtgärdsplan som revideras årligen. Rening av dagvatten från bebyggelsen inom avrinningsområdet är den mest prioriterade åtgärden tillsammans med en rad biotophöjande åtgärder, för fiskbeståndet och andra arter.