Bildningsförvaltningen

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Bildningsförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsens produktionsutskott, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Produktionsutskottet är ansvarig nämnd för den kommunala verksamheten inom förskola, utbildning och kultur.

Utbildningsnämnden har myndighetsansvar för och granskar verksamheter inom förskola, fritidshem, grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur, idrottsanläggningar, bad och föreningsstöd.

Bildningsförvaltningens uppgifter:

 • Leda och samordna de kommunala resultatenheterna (förskolor, skolor, kulturskola och ungdomsmottagning).
 • Initiera och leda projekt i verksamheten.
 • Leda nätverk i olika personalgrupper kring specifika verksamhetsfrågor.
 • Ansvara för statsbidragshanteringen för förskola och skola.
 • Anordna föreläsningar, seminarier och workshopar för erfarenhetsspridning och kompetensutveckling.
 • Samordna chefsgrupperna för de olika verksamhetsdelarna.
 • Omvärldsbevaka och implementera nya verksamhetsmetoder.
 • Ge expertstöd och support till chefer och chefsgrupper.
 • Beräkna budget för produktionsutskottet, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
 • Granska kvaliteten inom berörda verksamheter med olika metoder som till exempel tillsyn genom verksamhetsbesök, observationer, dokumentgranskning och statistikinsamling.
 • Ta fram underlag för olika styrdokument som kultur- och fritidsplanen.
 • Erbjuda handledning av specialpedagog och psykolog till förskolor och skolor, till exempel genom Spec Danderyd. Särskild kompetens finns för att utreda behov av särskilt stöd till barn och elever.
 • Driva idrottsanläggningar samt underhålla motionsspår samt sjö- och strandbad. Förvaltningen ansvarar även för bibliotek, fritidsgårdar och Träffpunkt Enebyberg.
 • Administrera val till förskola och skola. Förvaltningen ansvarar även för nämndadministration, bokning av lokaler för föreningarnas idrottsaktiviteter samt utbetalning av olika föreningsavgifter.
 • Anordna föreläsningar och seminarier för att lyfta fram goda exempel.

Organisation

Chef för Bildningsförvaltningen är bildningsdirektör Johan Harryson. 

Ansvariga nämnder

Kommunstyrelsens produktionsutskott

Utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden