Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Kommunledningskontoret

Kontaktinformation

Kommunledningskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Kommunledningskontoret har både en strategisk och en operativ roll. Kontoret leds av kommundirektören och bistår kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten samt förbereda ärenden som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta ställning till. Vidare stödjer kontoret de verksamheter som bedrivs inom kommunen.

Avdelningar och ansvarig

Kommundirektör

Åsa Heribertson

Ekonomi och verksamhetsstyrning

Björn Wallgren, ekonomichef

Digitalisering och utveckling

Elisabeth Hammerman, digitaliseringschef,

Kansli

Johan Lindberg, kanslichef

Kommunikation

Jan-Erik Alenbrand, kommunikationschef

Plan och exploatering

David Grind, exploateringschef

Personal

Per Henrik Magnusson, tillförordnad personalchef

Kommunledningskontorets övriga ansvariga

Arkivchef, Elisabeth Jarborn

Controller, Björn Axelsson

Kommunsekreterare, Magnus Blomdahl

Näringslivsstrateg, Marcus Nybom

Planeringschef, Annika Alm 

Säkerhetschef, Johan Nordenmark,

Upphandlingschef, Kettlyn Jöesaar

Kontakt

Postadress: Djursholms slott, Box 66, 182 05 Djursholm.

Besöksadress: Djursholms slott, Banérvägen 6

Tel: 08-568 910 00

Fax: 08-568 910 01

Förvaltningar

Varje nämnd har en egen förvaltning med tjänstemän som förbereder nämndens ärenden och sköter den dagliga verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har en gemensam förvaltning.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen