Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Solarier

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Vill du starta eller driva ett solarium i Danderyd ska du skriftligen anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret så att vi kan inspektera lokalen och verksamheten. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Verksamheten ska också inspekteras om förändringar görs i lokalen, vid om eller tillbyggnad av befintliga lokaler eller om du förändrar verksamheten.

Egenkontroll

Du ska ha en skriven plan med rutiner som förebygger de olägenheter för människors hälsa och miljön som din verksamheten kan orsaka. Din verksamhet ska ha en dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som omfattas av strålskyddslagen och miljöbalken - vem ansvarar för vad i solariet? Du ska ha skriftliga rutiner för kontroll och byte av solarierören, göra regelbundna kontroller av inomhusmiljön, ha skriftliga rutiner för städning samt ha skriftliga uppgifter om de kemikalier som används i verksamheten. Dessa dokument granskar vi när vi inspekterar verksamheten och lokalerna.

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM ställer krav på solarieverksamheter i Sverige. När vi inspekterar ditt solarium kontrollerar vi att du följer dessa krav och att du har rutiner för hygien och funktionskontroll av solariebäddarna samt rätt information om solarieanvändning.

Exempel på krav:

  • Solariet ska vara av UV-Typ 3 - märkning ska finnas på solarietSolariet ska vara försett med godkända rör, avsedda för solariemodellen.
  • Soltiden ska kunna ställas in av kunden.
  • Strömförsörjningen ska dessutom vara försett med ett extra tidsur, till exempel myntautomat som slår av mätspänningen efter högst en timme.
  • Information om och varning för UV-strålning ska finnasExponeringsschema och anvisningar för användande ska finnas Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje kund.

Läs mer om egenkontroll och övriga krav på solarieverksamheter i informationsbladet och på Strålskyddsmyndighetens hemsida.

Mer information

Strålsäkerhetsmyndigheten - solarium

Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område

Anmälan verksamhet/lokal