Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Upphandling och inköp

Kontaktinformation

Upphandlingsenheten

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare upphandling

Kettlyn Jöesaar
08-568 910 58
Irena Hennvall
08-568 910 54
Alexander Isaksson Montserrat
08-568 912 37
Ing-Marie Filipsson
08-568 910 55

Danderyds kommun ska köpa varor, tjänster och entreprenader genom de avtal som tillkommit genom lagen om offentlig upphandling (LOU). Saknas upphandlade avtal inom visst avtalsområde ska en upphandling genomföras.

Syftet med lagen om offentlig upphandling är att de EU-rättsliga principerna ska följas för att bland annat ge konkurrens i skapandet av avtal.

Under upphandlingen ska alla anbud behandlas objektivt och tilldelning av avtal ska göras enligt ett transparent framställt förfrågningsunderlag. Genom upphandling kan kommunen pressa priser vid de offentliga inköpen och samtidigt ställa nödvändiga krav på kvalitet. 

Danderyds kommun ska i alla affärsrelationer ta hänsyn till de EU-rättsliga principerna samt att verka för att pris och kvalitet får relevanta proportioner i förhållande till det som avtalas. 

Om kommunen genomför otillåtna direktupphandlingar kan kommunen stämmas av Konkurrensverket och riskera att tilldömas skadestånd om lägst 10 000 kronor och högst 10 000 000 kronor, dock inte högre än 10 procent av kontraktsvärdet.

Kommunens annonserade upphandlingar

Upphandlingsmyndigheten

Konkurrensverket, KKV

Lagar vid offentlig upphandling

Det är flera lagar som kommunen tillämpar vid offentlig upphandling. Nedanstående lagar reglerar främst de mest förekommande processerna när Danderyds kommun upphandlar:

Kommunövergripande och förvaltningsspecifika upphandlingar 

Upphandlingsenheten genomför kommunövergripande upphandlingar, vilka täcker kommunens gemensamma behov.

De förvaltningsspecifika upphandlingarna initieras oftast av förvaltningarna själva. För att kvalitetssäkra det upphandlingssamarbetet har kommunen antagit dokument avseende roller och ansvar i samband med upphandling. 

Upphandlingsenhetens funktion

Den centrala upphandlingsenheten ansvarar för kvalitetsstyrning av upphandlingsverksamheten och ska återrapportera avvikelser till kommunstyrelsen. Upphandlingsenheten ska se till att kommunens upphandlingar genomförs effektivt genom kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen, från förstudie till avtalstecknande. Detta med stöd av Styrdokument för upphandling (KS 2010-0183, 2010-09-27) och tillämpningsföreskrifter i Riktlinjer för upphandling vilka grundar sig på gällande upphandlingslagstiftning. Även ska andra relevanta lagar beaktas, så som bland annat på civilrättens område eller Offentlighets- och sekretesslagen.

Ramavtal och avtal ska upprättas för kommunövergripande och förvaltningsspecifika köpbehov inom Danderyds kommun.

Upphandlingsenheten är rådgivande vid upphandlingar och bistår med utbildning och konsultation inom upphandling och avtalsuppföljning.


Mer information

Hållbarhet

Valfrihetswebben