Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Våld i nära relationer

Kontaktinformation

Socialkontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 28, 182 11 Danderyd

Lever du med våld i nära relationer? På socialkontoret i Danderyd kan både våldsutsatta och våldsutövare samt barn som lever med våld i nära relationer få hjälp och stöd.

Våld förekommer i alla typer av relationer och inbegriper fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Nära relation innebär tidigare partner, nuvarande partner, förälder, barn, släkting och syskon.

På socialkontoret i Danderyd kan vi hjälpa dig med råd och stöd, och frågor gällande boende, ekonomiskt bistånd och andra former av insatser.

Kontakta socialkontoret

Under kontorstid kontaktar du socialkontorets växel på Danderyds kommun som slussar dig vidare till rätt person. Kommunens växel: 08-568 910 00.

Efter kontorstid kontaktar du socialjouren: 08-410 200 40.

Alternativ till våld Täby (ATV)

ATV är ett behandlings- och kompetenscentrer för våld i nära relationer. ATV erbjuder stöd och behandling till män och kvinnor som har ett vålds- och aggressionsproblem eller blir utsatta för våld i en nära relation. De erbjuder också stöd till barn och unga som upplevt detta våld.

Du kan själv kontakta ATV via telefon 08-768 11 12 eller via mejl:

Barnahus Stockholm Nord

Barnahus Stockholm Nord tar emot barn/unga som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i nära relation. De brott som främst avses är misshandel (fysisk och psykisk), olaga hot, fridskränkning, sexualbrott samt hedersrelaterade brott. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år, med särskilt fokus på barn under 15 år som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i nära relationer.

Om du misstänker att ett barn utsätts för brott/övergrepp eller på annat sätt far illa ska du anmäla det till socialtjänsten. Socialtjänsten agerar vidare utifrån anmälan. De kan till exempel göra en polisanmälan och se till att ärendet går vidare till Barnahus.

Telefontider är måndag – torsdag 08.45 – 16.15, fredagar 08.45 – 16.00

Telefonnummer: 010-444 05 80
e-post;

Johan Westervall Enhetschef
Tfn: 073-666 31 45

Utförlig information om Barnahus Stockholm Nord                  

Socialtjänstlagen

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och är i behov av stöd och hjälp.

Att erbjuda och ge insatser till den som utövar våld är en viktig del i det förebyggande arbetet och kan indirekt ses som en insats för att den som utsätts för våld inte ska riskera att bli utsatt på nytt och för att barn inte ska behöva leva med våld.

Vid akuta behov ring 112

För dig som utövar eller riskerar att utöva våld

Vad känner du till om våld i nära relationer? Operation kvinnofrid har gjort en kort film som riktar sig till personer i som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Syftet med filmen är att motivera målgruppen till att söka hjälp att förändra sitt våldsamma beteende:

Film: Välj att sluta

Mer information

Danderyds kommun - Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer

Mer information på andra webbplatser

Alternativ till våld (ATV)

jagvillveta.se

Kvinnofridslinjen

Kvinnojouren Täby

Mansjouren

Operation Kvinnofrid

Origo

Terrafem