Avgifter för äldre och funktionsnedsatta

Kontaktinformation

SeniorDirekt 

08-568 919 91

Telefontid: måndag-fredag 9-12

Fax 08-568 911 36

I Danderyds kommun kostar omsorg maximalt 2 044 kronor per månad. Avgiften är inkomstprövad, vilket innebär att den kan bli lägre beroende på din ekonomiska situation.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i Danderyds kommun och  baseras på bestämmelserna i socialtjänstlagen, den så kallade maxtaxan, som syftar till att säkerställa att den enskilde skyddas mot för höga avgifter. Alla insatser enligt Lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning, LSS, är avgiftsfria utom avgiften för mat och hyra.

Medgivande autogiro

Hemtjänst

Hemtjänst kostar i Danderyds kommun 220 kronor per timme men maximalt 2 044 kronor per månad. Avgiften är inkomstprövad, vilket innebär att den kan bli lägre beroende på din ekonomiska situation.

Eget boende

  • Hemtjänst 220 kronor/timme
  • Trygghetslarm 240 kronor/månad
  • Enbart avlösning 94 kronor/gång
  • Enbart ledsagning 304 kronor/månad
  • Matdistribution i ordinärt boende 52 kronor/portion

Återbud av planerad hemtjänst som meddelas senare än 24 timmar före insatsens påbörjan debiteras.

Hemtjänst debiteras per timme enligt utförd tid upp till ca 9,3 timmar. Det innebär att du kan få en faktura på maxtaxa även då du inte haft hjälp hela månaden.

Dagverksamhet

  • Avgift för dagverksamhet 51 kronor/dag max 1 020 kronor/månad
  • Mat i dagverksamhet 65 kronor/dag

Korttidsvistelse

Avgift för korttidsvistelse 102 kronor/dag
Mat i korttidsvistelse 109 kronor/dag

Avgifter i vård- och omsorgsboende

Avgiften i vård- och omsorgsboende består av omvårdnadsavgift, matkostnad och hyra. Omvårdnadsavgiften är inkomstprövad, vilket innebär att den kan bli lägre beroende på din ekonomiska situation.

  • Omvårdnads- och serviceinsatser 2 044 kronor/månad
  • Mat i särskilt boende 3 270 kronor/månad
  • Hyra som debiteras i förskott av respektive boende 

Dubbla boendekostnader

Vid inflyttning till vård- och omsorgsboende kan nedsättning av avgiften för omvårdnad och mat medges på grund av dubbla boendekostnader om du under en övergångstid har din gamla bostad kvar och inte har likvida medel som överstiger ett prisbasbelopp.

 

Makar som bor åtskilda

Vid beräkning för makar där den ena maken bor i vård- och omsorgsboende och den andra maken bor kvar i hemmet, läggs nettoinkomsterna samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken. Om den make som bor i vård- och omsorgsboende har den lägre inkomsten, tas endast hänsyn till dennes inkomst vid avgiftsberäkningen.

Observera att bostadstillägg ska sökas av båda makarna för sin respektive bostadskostnad. 

Sjukhusvistelse

Vid sjukhusvistelse görs avdrag för matkostnad med 109 kr/dag från första dagen och så länge sjukhusvistelsen varar. In- och utskrivningsdagarna räknas som en dag.

Annan frånvaro

Om du reser bort betalas hel omvårdnadsavgift de sju första dagarna i varje period, därefter halv avgift i högst 30 dagar per år.

Vid heldagsfrånvaro görs avdrag för matkostnad med 109 kr/dag från och med första dagen i varje frånvaroperiod.

Utflyttning

Vid utflyttning betalas hyra till och med den dagen rummet är utrymt.

Beräkningsregler

I maxtaxan ingår all form av omvårdnad, dvs personlig omvårdnad i hemmet, städning, tvätt, inköp, trygghetslarm, avlösning, ledsagning. Om du endast har avlösning eller endast ledsagning och inga andra hemtjänstinsatser betalar du per gång för avlösning och per månad för ledsagning. Även omvårdnad på dagverksamhet och omvårdnad på korttidsboende och vård- och omsorgsboende ingår i maxtaxan. Matkostnad debiteras alltid oberoende av din ekonomiska situation.

Förbehållsbelopp och minimibelopp

Varje person tillförsäkras ett förbehållsbelopp för sina levnadsomkostnader och sina boendekostnader.

Förbehållsbeloppet är de pengar du har rätt att behålla för dina personliga behov innan omsorgsavgift får tas ut. Det består av dels den faktiska boendekostnaden, dels ett så kallat minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Minimibeloppet är lika för alla i hela landet.

År 2018 är minimibeloppet per månad 5 136 kronor för ensamstående och 4 340 kronor per person för sammanboende. Den som bor i vård- och omsorgsboende har inte vissa kostnader som i eget ordinärt boende. Det kan gälla t.ex kostnader för säng, madrass, hushållsel, tv-avgift och vissa förbrukningsartiklar. Minimibeloppet är därför sänkt med 436 kronor per månad men höjt med 1390 kronor per månad på grund av fördyrade matkostnader.

Den som har fördyrade kostnader som är varaktiga och avser större belopp, kan ansöka om en förhöjning av förbehållsbeloppet. Det kan exempelvis gälla kostnader för god man eller förhöjda matkostnader i eget boende.

Avgiftsutrymme

För att fastställa avgiften beräknas först den enskildes avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet är det belopp som återstår av inkomsten när förbehållsbeloppet (minimibeloppet och boendekostnad/hyra) har räknats av. För gifta makar och sammanboende läggs inkomsterna samman och fördelas därefter med hälften per person.

Fastställande av avgift

För att kunna fastställa din avgift ska du fylla i en blankett som heter Inkomstuppgift för beräkning av avgift. I den uppger du dina/era inkomster och utgifter. Vissa uppgifter hämtar kommunen från Försäkringskassan, till exempel uppgift om eventuellt bostadstillägg, garantipension och tilläggspension.

Övriga uppgifter behöver styrkas med kopia på underlag samt skattedeklaration.

Du kan välja att inte lämna några inkomstuppgifter och betalar då högsta avgiften för de tjänster du är beviljad upp till maxtaxan.

När vi beräknat din avgift får du hem ett avgiftsbeslut. Avgiftsbeslutet kan överklagas om du tycker att beslutet är felaktigt.

Om dina inkomster eller utgifter ändras ska du meddela oss sådana förändringar som kan påverka avgiften. Avgifterna omprövas årligen och när du meddelat förändring.