Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Försörjningsstöd
Kontakta oss
08-568 910 00

Telefontid: helgfria vardagar 13-14

Om alla andra vägar till försörjning har prövats och du saknar egna pengar eller tillgångar till din försörjning, finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Ansök om försörjningstöd, ekonomiskt bistånd

För att ansöka om försörjningsstöd eller rådgöra om din ekonomiska situation kan du kontakta mottagningsansvarig för försörjningsstödsgruppen för ett inledande samtal. Ring Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 och be att få prata med försörjningsstödsgruppens mottagningsansvariga handläggare.
Telefontid måndag - fredag, kl. 13–14.

Blankett: Ansökan ekonomiskt bistånd

Kan du få försörjningstöd, ekonomiskt bistånd?

Alla beslut om ekonomiskt bistånd grundar sig på individuella bedömningar och kan bara fattas efter att du varit i kontakt med en socialsekreterare. Med Socialstyrelsens testräknare kan du göra en preliminär beräkning och få en fingervisning om hur du ligger till i förhållande till riksnormen för ekonomiskt bistånd. Viktigt att känna till är att vid en bedömning om rätt och behov av ekonomiskt bistånd tittar handläggaren också på att du har testat alla andra inkomstmöjligheter framför ekonomiskt bistånd.

Testa om du kan få försörjningsstöd

Riksnorm för försörjningsstöd år 2018

Hur fattas beslut om försörjningstöd, ekonomiskt bistånd?

Första gången du söker kontaktar du mottagningsansvarig inom försörjningsstöd för en telefonbedömning. Du bokas därefter till ett nybesök som hålls av en socialsekreterare inom försörjningsstödsgruppen. Inför detta besök ombeds du ta med dig olika handlingar som styrker din ekonomiska situation. En grundutredning görs och kontakt tas med andra myndigheter samt uppgifter om tillgångar, kontoöversikt, boende och sysselsättning inhämtas i samråd med dig som söker. Alla begärda uppgifter ska kunna styrkas skriftligt och behövs för att kunna göra klart utredningen. Om du inte är nöjd med det beslut som fattas har du rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Du behöver kunna styrka din sysselsättning. Är du arbetssökande ska du kunna visa att du dagligen söker arbete och är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Är du sjuk/nedsatt arbetsförmåga ska du kunna visa ett fullständigt läkarutlåtande med tillhörande behandlingsplan.

Socialkontoret i Danderyds kommun följer Offentlighets- och sekretesslagen vilket innebär att du som sökande är garanterad att ingen utomstående får veta att du har kontakt med socialtjänsten. För att kunna förmedla information och ta kontakt med andra myndigheter behöver du lämna samtycke.