Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du regelbundet träffar ett barn, ungdom eller vuxen och är ett vuxet stöd i vardagen.
Det kan finnas flera orsaker till att ett barn eller en ungdom får stöd i form av en kontaktperson. Det kan handla om att det sociala nätverket är för glest, föräldrarna behöver avlastning, barnet eller ungdomen behöver ytterligare vuxenkontakter eller föräldrarna kanske har problem i form av missbruk eller psykisk instabilitet.

För en vuxen person kan det handla om att den vuxne kan behöva hjälp för att bryta isoleringen och fungera bättre i vardagen eller har svårigheter med att organisera sitt sociala liv och blir därför lätt passiviserad. Svårigheterna kan bero på psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller annan social problematik.

Du som vill bli kontaktperson ska vara en mogen vuxen med en stabil livssituation och ha ett stort intresse för människor. Vi värdesätter att kontaktpersonerna har en skiftande bakgrund och olika erfarenheter vilket ger oss ett stort urval av kontaktpersoner som kan matchas mot de barn, ungdomar eller vuxna som behöver stöd. Som kontaktperson behöver du ingen speciell utbildning, hos oss får du löpande stöd och handledning under uppdragets gång.

Det är socialsekreterare på socialkontorets avdelning för barn och unga alternativt socialsekreteraren på socialkontorets vuxenavdelning i Danderyds kommun som bedömer att stödet av en kontaktperson kan vara till hjälp. Socialsekreteraren gör först en utredning enligt socialtjänstlagen om behovet av kontaktperson.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en familj som regelbundet tar emot ett barn, en ungdom eller ett syskonpar i sitt hem exempelvis en eller några helger i månaden.
Kontaktfamiljens uppgift är att både avlasta barnets föräldrar och ta väl hand om deras barn. Du och din familj blir viktiga personer i barnets nätverk samtidigt innebär det aldrig att du blir en ny mamma eller pappa utan du samarbetar hela tiden med föräldrarna. Vanligtvis kommer barnet till dig och din familj en eller två helger per månad. Ni kan då göra något roligt som att gå på bio eller göra en utflykt. Men ni kan också stanna hemma och leva "vanligt" familjeliv. På så sätt får barnet en bild av hur livet i en annan familj fungerar.

Barn kan av olika anledningar behöva en extrafamilj med stabila och trygga vuxna, bl.a. kan det sociala nätverket vara glest, föräldrarna behöver avlastning, barnet eller ungdomen behöver ytterligare vuxenkontakter eller föräldrarna kanske har problem i form av missbruk eller psykisk instabilitet.
Det som krävs av dig personligen är att du har en stabil livssituation, ett stort engagemang för dina medmänniskor, gott om tid att spendera med barnet eller ungdomen, extra plats i ditt hem, entusiasm för ditt uppdrag, en stor portion humor och god uthållighet.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att välkomna någon annans barn eller ungdom till sin egen familj och kunna erbjuda en trygg och stabil familjesituation. Vi söker inga ”perfekta” familjer utan det viktiga är att man kan erbjuda ett hem i en ”vanlig” familj med en eller två trygga vuxna som kan ge barnet eller ungdomen en stabil tillvaro och en möjlighet att få växa och utvecklas under goda förhållanden. Du och din familj behöver ha tid, tålamod, ork och utrymme känslomässigt och i hemmet för ytterligare en familjemedlem. Du behöver inte vara någon slags expert, men det är bra om du har erfarenhet av barn och barns utveckling - av egna barn eller genom arbete med barn.

Barn kan komma till familjehem under en längre eller kortare tid av olika anledningar, till exempel:

  • föräldrarna har problem med missbruk eller sjukdom och kan inte ge barnet det stöd det behöver
  • den unges eget beteende, till exempel missbruk eller lagöverträdelser, gör att han eller hon behöver byta miljö.
  • att barnet har anlänt som ensamkommande barn till Sverige.

En placering i familjehem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke och enligt socialtjänstlagen. Det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

En viktig uppgift för familjehemsföräldrarna är att stödja barnets relation till sin biologiska familj. Det kan till exempel innebära att ni hjälper barnet eller ungdomen att träffa sina föräldrar och övrigt nätverk. För barnet är det oerhört viktigt att kontakten med ursprungsfamiljen kan upprätthållas och ibland kan denna kontakt vara avgörande för om en placering går bra.

Att bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem

Om du är intresserad av att få ovanstående uppdrag i Danderyd vänder du dig till socialkontorets kontakt- och familjehemssekreterare som ansvarar för kontaktpersoner både till barn och ungdomar och vuxna samt kontaktfamiljer och familjehem till barn och unga.

För att få ett uppdrag som kontaktperson måste socialkontoret göra en utredning av dig. Utredningen omfattas av registerutdrag från polis och socialtjänst, intervju och referenstagning.

För att få ett uppdrag som kontaktfamilj eller familjehem gör socialkontoret en utredning av dig och din familj. Utredningen omfattas av bland annat av enkäter, registerutdrag från polis, socialtjänst, försäkringskassa och kronofogde, referenssamtal, hembesök och djupintervjuer. Utredningen syftar till att se varje familjs resurser och förmågor och hitta just rätt familj till varje enskilt barn.

Stöd och handledning

Kontaktfamiljen och kontaktpersonen samarbetar under uppdraget med barnets eller den vuxnes handläggare på socialkontoret och har tillgång till stöd och handledning av kontakt- och familjehemssekreteraren.
Familjehemmet samarbetar under placeringen med barnets handläggare på socialkontoret och kontakt- och familjehemssekreteraren står för stöd samt att det ingår regelbunden extern handledning i grupp med andra familjehem.

Ersättning

Man får både ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet är lön för det uppdrag du utför. Arvodet beskattas som inkomst, det är sjukpennings- och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension. Uppdraget berättigar heller inte till a-kassa, semesterlön eller semesterersättning. Den person som har ett sådant uppdrag är uppdragstagare åt socialnämnden och man är således inte anställd. Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som den nya familjemedlemmen medför. Danderyds kommun följer SKL:s rekommendationer om ersättning till jour- och familjehem.

Om ersättning: Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Sekretess

Enligt lag måste du följa sekretesslagen. Detta innebär att du har tystnadsplikt när det gäller de uppgifter som du får ta del av för att kunna fullfölja ditt uppdrag som kontaktperson.

Vi kräver av dig att du handskas med dessa uppgifter på ett varligt sätt så att den enskilde och dess familj inte skadas.

Önskar du stöd av en kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem?

Det är socialsekreteraren på socialkontorets avdelning för barn och unga som bedömer att stödet kan vara till hjälp för barnet och dess familj. Socialsekreteraren gör först en utredning enligt socialtjänstlagen om barnets behov.

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5

Ordinarie öppettider: måndag-fredag 8-16.30. Lunchstängt 12-13.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.