Kommunala funktionshinderrådet

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Socialkontorets reception

Mörby centrum, plan 6

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30

Kommunala funktionshinderrådet inom Danderyds kommun är ett rådgivande och samordnande organ i frågor som rör situationen och villkoren för personer med någon form av funktionsnedsättning.

Vilken funktion har rådet?

Kommunala funktionshinderrådet har till uppgift att utbyta information mellan organisationer och kommunens styrelser och nämnder. Kommunala funktionshinderrådet ska tidigt få information och möjlighet att påverka utvecklingen av kommunen, till exempel nya detaljplaner för kommunen. Rådet ska också lämna synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar som förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Kommunala funktionshinderrådet behandlar inga personärenden.

Hur leds rådet?

Funktionshinderrådet består av 6 representanter från vardera de i kommunen verksamma föreningar för funktionsnedsatta. Kommunstyrelsen, socialnämden, tekniska nämnden, utskottet BRÅ, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, fastighetsnämnden och produktionsstyrelsen utser var sin representant.

För varje representant utses en ersättare som kallas vid ordinarie ledamots frånvaro. Mandatperioden för kommunens representanter är 2 år, övriga representanter väljs på 4 år. Socialnämnden utser rådets ordförande från sina representanter, vice ordförande utses av rådet bland representanter inom föreningar för funktionsnedsatta. 

Funktionshinderrådet har även ett arbetsutskott som består av fyra ledamöter och två ersättare som utses bland representanterna. Ordförande är samma som i rådet och är sammankallande till arbetsutskottets möten. Utskottet kan sammankallas i brådskande ärenden men också för att bereda eller initiera ärenden till funktionshinderrådet och skriva förslag till yttranden.

Rådets möten

Kommunala funktionshinderrådet bör sammanträda minst fyra (4) gånger per år men kan ha extra sammanträden med anledning av någon angelägen fråga. Arbetsutskottet kan behandla brådskande ärenden.

Har du förslag?

Kommunala funktionshinderrådet välkomnar att du som enskild kommuninvånare ger förslag på frågor som berör personer med funktionsnedsättning och som rådet kan jobba vidare med.

Kontaktpersoner och länkar

Ordförande Mats Nilsson (socialnämndens representant)
Sekreterare, utskick och frånvaroanmälan

Representanter 2017

Regler för kommunala funktionshinderrådet

BRÅ Brottsförebyggande Rådet

HRF Hörselskadades Riksförbund

DHR Förbundet för samhälle utan rörelsehinder

Protokoll

Protokoll 2017-2018

Äldre protokoll