Release på Danderyd.se

2018-05-23 09:57

Onsdagen den 23 maj, kl: 10.00 - 12.00 släpper vi ny funktionalitet på Danderyd.se. Vi ber om ursäkt för eventuella driftstörningar under denna period. Hälsningar webbredaktionen

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Stöd och bidrag

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Kultur- och idrottsföreningar kan ansöka om stöd och bidrag från Kultur- och fritidsnämnden.

Föreningsbidrag för idrottsföreningar

Föreningsbidrag söks två gånger per år. Ansökan ska vara inne 25 augusti för verksamhet 1 januari till och med 30 juni samt den 25 februari för verksamhet som varar från och med den 1 juli till och med den 31 december.

Ansökan skickas till

Danderyds kommun

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Box 66

182 05  Djursholm

 

Vid frågor kontakta Fredrik Cederlöf eller på telefon 08-568 910 83.

 

Kulturföreningsbidrag

Bidraget kan sökas av olika kulturföreningar. Sista ansökningsdag är 3 april 2018.

Blankett för ansökan kulturföreningsbidrag skickas till:

Danderyds kommun

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Box 66

182 05  Djursholm

eller

 

Vid frågor kontakta ansvarig Inger Bark på 08-568 910 89.

 

Riktlinjer för kulturföreningsbidrag i Danderyd

Föreningslivet i Danderyd har stor betydelse för kulturverksamheten i kommunen. Kulturföreningarna bidrar i stor utsträckning till att skapa förutsättningar för många människor att ta del av olika kulturella aktiviteter.

Danderyds kommun prioriterar verksamhet för barn och unga och vill på olika sätt stimulera föreningslivet till arrangemang och aktiviteter dessa grupper.

Föreningar med kulturell verksamhet i Danderyds kommun är bidragsberättigade. Med förening avses här sammanslutning som är uppbyggd och fungerar enligt vedertagna principer.

Bidragsformer

Bidrag ges i form av

1.  Verksamhetsbidrag som utgår efter godkänd årsredovisning till allmänna och arrangerande kulturföreningar samt hembygdsföreningar.

2. Arrangemangsbidrag som utgår för specifika verksamheter såsom arrangerande av Valborgsmässofirande och Midsommarfirande.

 

Bidragsberättigade föreningar kan ansöka om både verksamhetsbidrag och arrangemangsbidrag. Bidrag ges i proportion till befintlig kulturbudget.

FÖRENINGAR SOM KAN SÖKA

 • är demokratiska och öppna för alla
 • är en ideell förening och bedriver en kontinuerlig och utåtriktad kulturell verksamhet
 • har huvuddelen eller väsentliga delar av sin verksamhet förlagd till Danderyds kommun
 • har antagna stadgar, ansvarig styrelse och revisorer
 • har minst 10 aktiva medlemmar (som medlem räknas den som betalat den av föreningen fastställda
 • medlemsavgiften för senast avslutat verksamhetsår)
 • vars syfte och verksamhet överensstämmer med kultur- och fritidsnämndens målsättning
 • erhåller ej driftbidrag från annan förvaltning i Danderyds kommun.

ANSÖKAN- ansökningstider

Uppgifterna i ansökan ska avse föregående års verksamhet och vara bildnings- och omsorgsförvaltningen tillhanda senast 3 april 2018. Ansökan som inte är komplett handläggs ej.

 

BILAGOR

Till ansökan om kulturföreningsbidrag (verksamhetsbidrag) bifogas

 • Verksamhetsberättelse
 • Balans- och resultaträkning
 • Revisionsberättelse

Till ansökan om arrangemangsbidrag bifogas

 • en presentation och plan över arrangemanget
 • en ungefärlig beräkning av kostnaden för arrangemanget

SÅ BEVILJAS BIDRAGET

Bidrag utgår i proportion till föreningens storlek och innevarande års budget för kulturföreningsbidrag.

Särskild vikt läggs vid om föreningen gjort och förväntas göra satsningar för barn och unga.

Kultur- och fritidsnämnden kan göra undantag från dessa bestämmelser om det finns särskilda skäl.

 

VILLKOR FÖR KULTURFÖRENINGSBIDRAG

Vid föreningarnas aktiviteter ska tydligt anges att verksamheten bedrivs med stöd av Danderyds kommun.

 

UTBETALNING

Bidraget utbetalas endast till föreningens plusgiro eller bankkonto.

 

GRANSKNING

Föreningar som beviljats bidrag har skyldighet att ställa de handlingar och räkenskaper till förfogande som bildnings- och omsorgsförvaltningen efterfrågar. Bidrag som beviljats på oriktiga grunder medför återbetalningsplikt.

KFN 2014-03-06//Danderyds kommun, rev KFN 2014-04-22