Köldmedier

Som en följd av problemet med ozonlagrets uttunning finns krav på regelbunden kontroll av köldmedieanläggningar. Läckage av ozonnedbrytande föreningar ska på så vis förebyggas och minimeras. Senast den 31 mars varje år ska du rapportera föregående års köldmediekontroll till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Intervall för den periodiska läckagekontrollen

Operatörer av aggregat som innehåller 5 ton CO2e eller mer är skyldiga att kontrollera aggregaten för läckage.

Aggregat som innehåller köldmedier ska kontrolleras av certifierad entreprenör enligt följande intervaller:

Mängd CO2e Kontrollintervall Kontrollintervall vid installerat
läckagevarningssystem
5 till <50 ton Minst var 12:e månad Minst var 24:e månad
50 till <500 ton Minst var 6:e månad Minst var 12:e månad
500 ton eller mer Minst var 3:e månad Minst var 6:e månad

System med 500 ton CO2e eller mer måste utrustas med ett fast monterat läckagevarningssystem. System som är hermetiskt slutna och är märkta som sådana och innehåller mindre än 10 ton CO2e är helt undantagna från krav på läckagekontroll.

På Incerts webbplats hittar du lista över certifierade företag:

Om certifierade företag på Incerts webbplats

Koldioxidekvivalenter, CO2e och GWP-faktor

Koldioxidekvivalenter, CO2e, är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid (CO2). GWP-faktorn anger hur mycket ett kilo av en växthusgas påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo koldioxid. Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra enskilda gasers bidrag till växthuseffekten. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppet (kg) av en växthusgas med gasens GWP-faktor.

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (R404A) får inte fyllas på vid installation och service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar 10 kilo R404A). Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020.

Rapportera i tid

För anläggningar med ett eller flera aggregat som sammanlagt innehåller mer än 14 ton CO2e köldmedium, ska senast den 31 mars varje år föregående års köldmediekontroll rapporteras till miljö- och stadsbyggnadskontoret. All utrustning som har krav på periodisk läckagekontroll ska räknas med. Det är den som är ansvarig ägare den 31 mars som ansvarar för att rapporteringen sker i tid.

Rapporten ska skickas in via e-tjänsten Kontakta kommunen eller till postadress: Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Box 74, 182 11 Danderyd. Miljö- och stadsbyggnadskontoret tar ut en tillsynsavgift för granskning av köldmedierapporter.

Lämna in köldmedierapport via e-tjänsten Kontakta kommunen

Rapportens innehåll

Rapporten ska innehålla fullständiga uppgifter. Som operatör är det du som godkänner att uppgifterna är kompletta innan rapporten skickas in. Vilka uppgifter rapporten ska innehålla återfinns i Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Anmäl ny anläggning och konvertering

Om du ska nyinstallera eller konvertera aggregat med en köldmediemängd på 14 ton CO2e eller mer ska du anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret i god tid före installationen eller konverteringen.

Anmäl ägarbyte

Om du köper eller säljer en verksamhet som använder köldmedier ska du anmäla det skriftligen till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Kravet gäller inte för icke-yrkesmässig verksamhet som till exempel privatpersoner eller äkta bostadsrättsföreningar.

Skrota på rätt sätt

Skrotning ska göras av en certifierad kylentreprenör som skriver ett skrotningsintyg. Du ansvarar för att skicka in intyget till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Tänk på att även en anläggning som är avställd eller ur drift ska läckagesökas.

Miljösanktionsavgift

Glöm inte att det är du som användare som ansvarar för att den årliga rapporteringen skickas in till oss. Om du inte gör rapporteringen i tid eller om kontrollen uteblir riskerar du att drabbas av miljösanktionsavgift enligt miljöbalken. Avgiften för en försenad kontrollrapport är 1000 kronor och för utebliven kontroll 5000 kronor. Utöver miljösanktionsavgiften tillkommer även en avgift för miljö- och stadsbyggnadskontorets handläggning av ärendet.

De aktuella bestämmelserna om köldmedier finns i förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Du hittar även mer information köldmedier på Naturvårdverkets webbplats.

Mer information

EU:s f-gasförordning 517/2014

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Om köldmedier på Allt om f-gas webbplats

Vägledning om fluorerade växthusgaser på Naturvårdsverkets webbplats

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2021-09-13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.