Vasaborg

Vasaborg är en särskild undervisningsgrupp samt grundsärskola F – 6 för elever med inlärningsproblematik och diagnos inom autismspektrumtillstånd, AST. Vasaborg är en del av den kommunala F – 6 skolan, Vasaskolan i Danderyds kommun.

Vår verksamhet

Vasaborgs verksamhet bedrivs i en äldre villa i anslutning till Vasaskolan. Villan ger goda möjligheter till både enskild undervisning, gemenskap och gruppaktiviteter i en lugn och stimulerande miljö. Vi nyttjar även Vasaskolans lokaler och ytor som till exempel slöjd- och musiksal, skolans bibliotek samt skolrestaurangen.

Vasaborg har heldagsomsorg och vi varvar arbete med raster, mellanmål, lunch och utevistelse.

 

Verksamhetens mål

Målet med Vasaborgs pedagogiska verksamhet är att

  • skapa förutsättningar för lärande
  • eleverna utvecklas optimalt både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina förutsättningar
  • eleverna ska känna sig trygga och trivas på skolan och vilja delta i olika sociala sammanhang
  • eleverna känner sig delaktiga och så självständiga som möjligt i olika situationer och aktiviteter livet igenom

 

Pedagogiskt arbetssätt

Med hjälp av beteendeinriktade insatser, TBA (Tillämpad Beteende Analys), utvecklar eleven viktiga funktioner som språk och kommunikation, lek och sociala färdigheter, skolkunskaper, motoriska förmågor samt vardagsfärdigheter.

Undervisningen är systematisk, motiverande och i små steg så att eleven lyckas och upplever framsteg. Eleven får även hjälp att hantera problembeteenden (sådant som stör barnets möjligheter att lära sig nya saker och som på olika sätt kan inskränka barnets möjligheter att delta i olika sammanhang) och stereotyper (upprepade fasta rörelsemönster).  Eleven får lära sig nya färdigheterna som syftar till att minska det oönskade beteendet och att stärka ett alternativt och mer lämpligt beteende.

 

Utevistelse

Vasaborg har en stor fin trädgård med lekredskap där eleverna får möjlighet att vistas ute en längre stund varje dag året runt. Utevistelsen skapar utrymme för olika aktivitetsbehov, själv eller tillsammans med kamrater.

 

Teamet kring eleven

Vi på Vasaborg består av erfarna och engagerade resurspedagoger och en specialpedagog. Vi träffas fortlöpande för att analysera, utvärdera, planera och dokumentera sitt arbete med eleverna. Under terminerna får vi fortlöpande handledning av leg. Psykolog och Psykoterapeut Örjan Swahn, Habiliteringsinsats i Uppsala AB. De senaste åren har vi i personalen bl a genomgått utbildning i TBA och PECS.

De svårigheter det innebär att ha diagnosen autism, gör att det är viktigt med ett likartat förhållningssätt hemma, i skolan och i övriga miljöer där eleven vistas regelbundet. Därför utgör samarbetet mellan hem, skola och övriga berörda en viktig del av arbetet kring eleven.


För mer information kontakta:

Kontaktperson: Specialpedagog Anita Beer, 08-568 914 89

Rektor Peter Odenlind, 08-568 914 72