Vasaskolan 90 år

Vasaborg

Vasaborg är en särskild undervisningsgrupp samt grundsärskola F – 6 för elever med inlärningsproblematik och diagnos inom autismspektrumtillstånd, AST. Vasaborg är en del av den kommunala F – 6 skolan, Vasaskolan i Danderyds kommun.

Vår verksamhet
Vasaborgs verksamhet bedrivs i en äldre villa i anslutning till Vasaskolan. Villan ger goda möjligheter till både enskild undervisning, gemenskap och gruppaktiviteter i en lugn och stimulerande miljö. Vi nyttjar även Vasaskolans fina och välutrustade skolgård.

Vasaborg har heldagsomsorg.
Vi varvar arbete med raster, mellanmål, lunch och utevistelse.
Vi äter lunch i skolrestaurangen Guldtuppen tillsammans med Vasaskolans övriga elever.

Verksamhetens mål
Målet med Vasaborgs pedagogiska verksamhet är att

  • skapa förutsättningar för lärande
  • eleverna utvecklas optimalt både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina förutsättningar
  • eleverna ska känna sig trygga och trivas på skolan och vilja delta i olika sociala sammanhang
  • eleverna känner sig delaktiga och så självständiga som möjligt i olika situationer och aktiviteter livet igenom

Pedagogiskt arbetssätt
Med hjälp av beteendeinriktade insatser, TBA (Tillämpad Beteende Analys), utvecklar eleven viktiga funktioner som språk och kommunikation, lek och sociala färdigheter, skolkunskaper, motoriska förmågor samt vardagsfärdigheter.

Undervisningen är systematisk, motiverande och i små steg så att eleven lyckas och upplever framsteg.

Eleven får även hjälp att hantera problembeteenden (sådant som stör barnets möjligheter att lära sig nya saker och som på olika sätt kan inskränka barnets möjligheter att delta i olika sammanhang) och stereotyper (upprepade fasta rörelsemönster).  Eleven får lära sig nya färdigheterna som syftar till att minska det oönskade beteendet och att stärka ett alternativt och mer lämpligt beteende.

Utevistelse
Vasaborg har en stor fin trädgård med lekredskap där eleverna får möjlighet att vistas ute en längre stund varje dag året runt. Utevistelsen skapar utrymme för olika aktivitetsbehov, själv eller tillsammans med kamrater.

Teamet kring eleven
Vasaborgs erfarna och engagerade personal består av resursassister och en specialpedagog. De träffas fortlöpande för att analysera, utvärdera, planera och dokumentera sitt arbete med eleverna. Teamet får fortlöpande handledning av leg. psyk./psyk. terapeut under terminerna. Det senaste året har personalen bl a genomgått utbildning i TBA och PECS.

De svårigheter det innebär att ha diagnosen autism, gör att det är viktigt med ett likartat förhållningssätt hemma, i skolan och i övriga miljöer där eleven vistas regelbundet. Därför utgör samarbetet mellan hem, skola och övriga berörda en viktig del av arbetet kring eleven.


För mer information kontakta:
Rektor Peter Odenlind, 08-568 914 72
Kontaktpersoner: Aron Bengtegård, Åsa Wernersson, 08-568 914 89