Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Överförmyndarnämndens kansli

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Överförmyndarexpedition
Djursholms slott,
Box 66, 182 05 Djursholm

Telefon direkt: 08-568 910 15
Telefontid: Måndag–onsdag 9-11, torsdag 13-15
Fax: 08-568 910 19

Besöksadress: Djursholm slott, Banérvägen 6
Telefon växel: 08-568 910 00

Överförmyndarkansliet handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande förmyndare, gode män och förvaltare.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Uppdraget är reglerat i Föräldrabalken:

Föräldrabalken

Mer information

Här kan du läsa mer om förmyndare, god man och förvaltare.

Förmyndare, god man och förvaltare

Ansvarig nämnd

Överförmyndarnämnden