Enskilt avlopp

Den som släpper ut avloppsvatten är skyldig att se till att det är tillräckligt renat. Om du saknar möjlighet att ansluta din fastighet till det kommunala avloppsnätet i Danderyd så krävs rening i en enskild avloppsanläggning.

Avloppsvatten från hushåll innehåller bland annat bakterier och näringsämnen som kväve och fosfor. Utsläpp av avloppsvatten kan förorena dricksvatten och orsaka övergödning och förorening av sjöar och hav. Därför är det viktigt att reningen av avloppsvattnet fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Tillstånd eller anmälan krävs

Om du vill anlägga eller göra förändringar i en enskild avloppsanläggning måste du i förväg få tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden, i vissa fall är det endast anmälningspliktigt. Det är beroende på vilken anläggning det gäller och var i kommunen anläggningen är placerad. Se informationsblad om riktlinjer för enskilda avlopp eller fråga kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer vad som gäller i just ditt fall:

Information om riktlinjer för enskilda avlopp

Observera att du inte får börja anlägga din avloppsanläggning förrän du fått beslutet.

Om du ska utföra en mindre ändring av befintlig avloppsanläggning, till exempel byta slamavskiljare eller väsentligt ändra avloppsvattensmängd, ska du anmäla det senast sex veckor före förändringen.

Observera att slutna tankar måste tömmas av en entreprenör som är anlitad av Danderyds kommun.

Läs mer om slamtömning

Råd när du behöver hjälp

Miljö- och stadsbyggnadskontoret kan lämna råd samt informera om gällande krav rörande enskilda avloppsanläggningar, dock inte om vilken avloppslösning du ska välja eller utfärda ritningar eller andra handlingar som behövs för ansökan.

För mer information rekommenderar vi Avloppsguiden som är en informationstjänst rörande frågor om enskilda avlopp. Där hittar du det mesta du behöver veta om enskilt avlopp och hur du ska gå till väga när du ska anlägga eller ändra ett avlopp eller installera någon sorts toalett.

Avloppsguiden

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten, HVMFS 2016:17

Mer information

Information om saltvatten i din brunn

Havs- och vattenmyndigheten om enskilda avlopp

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-03-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.