Buller från vägtrafik

E18 skär genom Danderyd och påverkar bullernivån inom ett stort område. Även kommunala vägar kan upplevas störande av omkringboende.

Trafikverket ansvarar för trafikbuller från de större trafiklederna i Danderyd, såsom E18 och Edsbergsvägen. Danderyds kommun och tekniska kontoret ansvarar för vägtrafikbuller från det kommunala vägnätet.

Störs du av buller från vägtrafiken?

Om du upplever bullerstörningar från vägtrafik ska du i första hand vända dig till den ansvarige väghållaren. Om du inte tycker att åtgärderna som görs är tillräckliga kan du vända dig till Miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Bullerskyddsåtgärder

Om du som fastighetsägare anser dig störas av det kommunala vägnätet kan du ansöka om bullerskyddsåtgärder från kommunen. Här kan du läs mer om villkoren:

Bullerbidrag

Mer information

Bullerkarta 2019

Regler för tomgångskörning

Trafikverket

Uppdaterad: 2023-05-03