Dialog för kv Ginnungagap

Tack till alla som deltog i dialogen! Dialogen avslutades den 7 februari 2021. Resultatet har bearbetats till gestaltningsprinciper för hur byggnaderna bör se ut.

Film - Inbjudan till samskapande och dialog.

Så genomfördes dialogen

Steg 1: Film och fakta om platsen

Steg 1 och 2 av dialogen gick av stapeln i november 2020. I steg 1 fick deltagarna en kort överblick över platsens arkitektur. Vilka byggstilar är unika för området? Syftet var att, med film och text, skapa en gemensam utgångspunkt för att sedan navigera bland valen i webbenkäten i steg 2.

Filmen är ej tillgänglig.

Steg 2: Webbenkät nr 1

I en webbenkät via verktyget Maptionaire fick deltagarna svara på frågor och ge inspel. Vad passar bäst på den här platsen och vad skapar ett attraktivt boende? Ca 90 svar inkom i webbenkäten.

Resultat från webbenkät nr 1 - vad tyckte deltagarna?

Steg 3: Återkoppling av resultat - webbenkät nr 2

I steg 3 fick deltagarna möjlighet att tycka till om resultatet från webbenkät nr 2. Stämde resultatet med vad de tycker passar bra in i omgivningen? Webbenkät nr 2 var öppen under perioden 1-7 februari 2021.

Steg 4: Framtagande av gestaltningsprogram

Under vinter/vår 2021 bearbetades resultatet från dialogen till gestaltningsprinciper för projekten. Ta del av gestaltningsprinciperna:

Hur ska byggnaderna se ut?

Användning av gestaltningsprogram

Gestaltningsprinciperna är ett av flera styrande dokument för arkitekterna att förhålla sig till. Andra viktiga förutsättningar som ska tas hänsyn till är miljöbyggnadskrav, verksamhetens krav och behov samt ekonomisk och byggteknisk genomförbarhet. 

När arkitekterna har arbetat fram ett förslag på byggnad, utifrån alla krav och förutsättningar, är det dags att söka bygglov. Detta under förutsättning att planen då vunnit laga kraft.

Innan bygglovsansökan skickas in publiceras byggnadsförslagen  på hemsidorna för Vectura respektive Danderyds kommun.

Syftet med dialogen

Syftet med samskapande dialogen var att lyssna in vad du som invånare uppskattar i form av byggnadens gestaltning och utseende. Målet är det ska bli två byggander i samklang med omgivningen och därför är ditt perspektiv som invånare viktigt.

Uppdaterad: 2023-02-27