Gör en Attefallsåtgärd

 

När krävs anmälan?

 
 • Ett attefallshus endast kan uppföras i anslutning till en- och tvåbostadshus.
 • Ett attefallshus är en fristående byggnad om max 30 kvm byggnadsarea. Man får bygga flera attefallshus under förutsättning att den totala byggnadsarean inte överstiger 30 kvm.
 • Byggnaden får användas som komplement till bostaden (t.ex. garage, carport, förråd, gäststuga) eller som en egen självständig bostad. Ett attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska uppfylla kraven för bostad. Det innebär bland annat att byggnaden ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven. Det ställs även krav på rumshöjd om minst 2,4 m i utrymmen som man vistas i mer än tillfälligt som till exempel kök, sovrum, rum för daglig samvaro etc.
 • Den högsta höjden till taknock får vara högst 4 m, mätt från markens medelnivå.
 • Ett attefallshus ska placeras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden, minst 4,5 m från tomtgräns. Placeras byggnaden närmare krävs skriftligt medgivande från berörda grannar. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 m, annars krävs bygglov. Avståndet till järnväg ska vara minst 30 m.

  Observera att ett separat marklov krävs för markförändringar i anslutning till komplementbyggnaden som är större än +/- 0,5 m.
  Gör en Attefallsåtgärd
 • Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra max en tillbyggnad utan bygglov på din huvudbyggnad.
 • Tillbyggnaden får ha en bruttoarea, mätbara delar av våningsplan, om max 15 kvm. Tillbyggnaden får byggas i flera våningar förutsatt att bruttoarean inte överstiger 15 kvm.
 • Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.
  Tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 m från tomtgräns. Placeras tillbyggnaden till någon del närmare än 4,5 m krävs skriftligt medgivande från berörda grannar. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 m, annars krävs bygglov.
 • Möjligheten till mindre tillbyggnad gäller inte för komplementbostadshus Attefallshus.
  Gör en Attefallsåtgärd
 • Max två takkupor får utföras på ett en- eller tvåbostadshus under förutsättning att du inte har några befintliga takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till.
 • Takkuporna får tillsammans inte uppta mer än halva takfallets längd.
 • En lovbefriad takkupa får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion, annars krävs bygglov. Att kapa en takstol innebär exempelvis ingrepp i den bärande konstruktionen vilket gör att bygglov krävs.
  Gör en Attefallsåtgärd
 • Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden och invänta ett startbesked. Om åtgärden innebär yttre ändringar, t.ex. upptagande av nya fönster och dörrar, krävs en separat bygglovsansökan för fasadändring.
 • Du som har ett enbostadshus får inreda en ytterligare självständig bostad.
 • Den nya lägenheten ska uppfylla kraven för bostadsändamål. Det innebär bland annat att den ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven, krav på ljudisolering mm. Brandkravet innebär bland annat att bostäderna ska vara egna brandceller och ha brandavskiljande väggar, tak och golv. Tillgängligheten och funktionerna i det befintliga bostadshuset får inte försämras.
  Gör en Attefallsåtgärd
 • Om kommunen i en detaljplan beslutat om utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • Om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Du behöver lämna in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för attefallsåtgärderna och invänta ett startbesked innan du får börja bygga.


1 siffra.png

Läs detaljplanen

Ta reda på vad som är tillåtet att göra på din fastighet och om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område.
Sök detaljplan
Värdefulla kulturmiljöer

2 siffra.png

Beställ en karta

Vilket kartunderlag som behövs för din åtgärd framgår när du beställer din karta i e-tjänsten.

Var ute i god tid när du ska beställa en karta från Kart- och mätavdelningen. Leveranstiden är 2-4 veckor.

Anmälningspliktiga åtgärder kräver endast ett enklare kartunderlag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

3 siffra.png

Ta fram ritningar och handlingar

I checklistan nedan kan du se vilka handlingar som behövs till din anmälan. Se till att ritningarna är skalenliga, fackmannamässigt gjorda och skrivna på svenska. Saknas handlingar eller nödvändig information på dem kan handläggningstiden förlängas.

Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för Attefallshus.


Check.gif Situationsplan
- Rita in och måttsätt den nya byggnaden på kartan.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader.
- Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet).
- Ange nya och befintliga marknivåer.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Redovisa alla våningsplan i byggnaden.
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
- Se till att planritningen över entréplanet är möblerad.
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd (rumshöjd), färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Grannegodkännande
Om byggnationen sker närmare fastighetsgräns än 4,5 m krävs ett grannegodkännande. Byggherren ansvarar då för att samla in godkännanden från samtliga berörda fastighetsägare som ska verifiera att de godtar placeringen.

Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för Attefallshus.


Check.gif Situationsplan
- Rita in och måttsätt den nya byggnaden på kartan.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader.
- Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet).
- Ange nya och befintliga marknivåer.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Redovisa alla våningsplan i byggnaden.
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
- Se till att planritningen över entréplanet är möblerad.
- Visa på hur kraven på tillgänglighet uppfylls på ritningen.
Exempelritningar för tillgänglighet och användbarhet
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd (rumshöjd), färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
Check.gif Konstruktionsritning
- Beskriv i detalj hur byggnaden skall byggas.
- Beskriv byggnadens konstruktiva byggkomponenter, deras dimensioner och hur de skall monteras ihop i ritningsform.

Antalet ritningar och detaljeringsgraden på ritningarna beror på projektets komplexitet.
Check.gif VA-ritning
- Rita ut befintliga och tillkommande rör och ledningar för vatten och avlopp.
Check.gif Ventilationsbeskrivning/ritning
- Redovisa vilken typ av ventilationssystem som ska installeras.
- Beskriv hur ventilationssystemet ska utformas samt till- och frånluftsflöden.
Check.gif Energibalansberäkning/U-värdesberäkning
- Beräkna byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Um (W/m2K). Beräkningen ska visa att energihushållningskraven uppfylls enligt Boverkets byggregler (BBR).
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Kontrollansvarig
I ansökan ska du redovisa vem som är kontrollansvarig. Denne ska kontrollera att alla lagar och byggregler uppfylls.
Check.gif Grannegodkännande
Om byggnationen sker närmare fastighetsgräns än 4,5 m krävs ett grannegodkännande. Byggherren ansvarar då för att samla in godkännanden från samtliga berörda fastighetsägare som ska verifiera att de godtar placeringen.

Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för Attefall tillbyggnad.


Check.gif Situationsplan
- Rita in och måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader.
- Ange takvinkel i grader från horisontalplanet.
- Ange nya och befintliga marknivåer.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Redovisa plan över befintlig byggnad och den tillbyggda delen.
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
- Visa på hur kraven på tillgänglighet uppfylls på ritningen.
Exempelritningar för tillgänglighet och användbarhet
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
Check.gif Grannegodkännande
Om byggnationen sker närmare fastighetsgräns än 4,5 m krävs ett grannegodkännande. Byggherren ansvarar då för att samla in godkännanden från samtliga berörda fastighetsägare som ska verifiera att de godtar placeringen.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Fasadritning
- Redovisa fasaden på vilken takkupan/takkuporna ska sitta.
- Ange takvinkel i grader från horisontalplanet.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Redovisa ny planlösning med takkupan/takkuporna inritade.
- Måttsätt ritningen så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer och takvinkel.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader.
- Ange takvinkel i grader från horisontalplanet.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Redovisa berört våningsplan.
- Se till att planritningen är möblerad.
- Måttsätt ritningen så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd och färdiga golvnivåer.
Check.gif VA-ritning
- Rita ut befintliga och tillkommande rör och ledningar för vatten och avlopp.
Check.gif Ventilationsritning
- Redovisa vilken typ av ventilationssystem som ska installeras.
- Rita ut hur ventilationssystemet ska utformas samt till- och frånluftsflöden.
Check.gif Brandskyddsbeskrivning
- Beskriv hur byggnadens brandskydd ska utföras och utformas och hur det är tänkt att skydda byggnaden mot uppkomst och spridning av brand. Exempel på innehåll kan vara brandtekniska klasser, avstånd till övriga byggnader, brandcellsindelning, utrymningsstrategi, ventilationens funktion vid brand, konstruktionens bärförmåga och brandtekniska installationer.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Kontrollansvarig
I ansökan ska du redovisa vem som är kontrollansvarig. Denne ska kontrollera att alla lagar och byggregler uppfylls.

4 siffra.png

Gör en anmälan

Har du alla handlingar färdiga? Då är det dags att göra en anmälan.
Obs! De flesta åtgärder går att söka för samtidigt, dock går det inte att söka lov och göra en Attefallsanmälan på samma gång. Gör din ansökan och anmälan separat.

Viktig information till företag!
Ska du göra en anmälan till ett företag måste du som sökande logga in med ditt personliga BankID. I anmälan fyller du i företagets org.nr och adressuppgifter. Dina personliga uppgifter sparas inte efter du signerat, annat än ditt namn, som läggs in som attention i ärendet. När vi mottagit din anmälan skickas en bekräftelse till e-postadressen du angivit, i vilket vi angett företagets kundnummer. Fortsättningsvis gäller detta kundnummer + företagets org.nr som inloggningsuppgifter i alla våra e-tjänster rörande bygglov/anmälan.  

5 siffra.png

Läs på om processen

När vi mottagit din anmälan kommer ditt ärende handläggas i enlighet med följande process. Du måste ha ett startbesked för att få börja bygga och ett slutbesked innan du får flytta in eller tar byggnadsverket i bruk. I annat fall kan du föreläggas med en sanktionsavgift.

Förberedelser
Innan du skickar in din anmälan kan det vara bra att läsa i detaljplanen vad som är tillåtet att bygga på din fastighet och om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område. Du kan själv söka fram den detaljplan som gäller för fastigheten.

Anmälningspliktiga åtgärder kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

Se till att du bifogar de ritningar och handlingar vi efterfrågar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, måttsatta, tydliga, lättlästa och skrivna på svenska. Saknas handlingar eller nödvändig information på dem kan handläggningstiden förlängas.

För att få starta bygget måste du ha ett startbesked.
Det kan ske först när alla tekniska handlingar som krävts i ärendet redovisats. När din anmälan är komplett ska kommunen fatta beslut i ditt ärende inom 4 veckor. Om du börjar byggnationen innan du har fått ditt startbesked kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

När du har byggt klart och vill ha ett slutbesked gör du en slutanmälan och bifogar de handlingar som specificerats i startbeskedet.
Gör en slutanmälan
Ett slutbesked krävs för att du ska få ta byggnaden i bruk.
För att ett slutbesked ska kunna utfärdas ska du visa att alla krav i kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda.

Om du flyttar in eller börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked kan du bli skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-06-24