Sök rivningslov

 

När krävs rivningslov?

  • Riva en byggnad eller en del av byggnad. Detta gäller även komplementbyggnader som exempelvis garage och förråd.

1 siffra.png

Läs detaljplanen

Ta reda på vad som är tillåtet att göra på din fastighet och om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område.
Sök detaljplan

2 siffra.png

Beställ en karta

Denna åtgärd kräver endast ett enklare kartunderlag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

3 siffra.png

Ta fram ritningar och handlingar

I checklistan nedan kan du se vilka handlingar som behövs till din ansökan. Se till att ritningarna är skalenliga, fackmannamässigt gjorda och skrivna på svenska. Saknas handlingar eller nödvändig information på dem kan handläggningstiden förlängas.

check mark 2.gif Situationsplan
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
- Redovisa vilken av byggnaderna som ska rivas.
check mark 2.gif Fotografi
- Fotografera samtliga fasader av den befintliga byggnaden som ska rivas.
check mark 2.gif Miljö- och materialinventering
- Inventera och identifiera farliga ämnen, komponenter och material. Resultaten från inventeringen bör vara ett underlag för framtagning av rivningsplan.
check mark 2.gif Rivningsplan
- Redovisa typ och omfattning av rivningsmaterialet.
- Redovisa hur rivningsmaterialet kommer hanteras och var det kommer borttransporteras.
  Beroende på rivningens komplexitet kan du ev. få startbesked tillsammans med rivningslovet. Du kommer att behöva antingen en kontrollplan eller en kontrollansvarig.
check mark 2.gif Kontrollplan (enklare rivningar)
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under rivningsprocessen. Förslag till kontrollplan
check mark 2.gif Kontrollansvarig (komplexare rivningar)
I ansökan ska du redovisa vem som är kontrollansvarig. Denne ska kontrollera att alla lagar och regler uppfylls.

4 siffra.png

Ansök om rivningslov

Har du alla handlingar färdiga? Då är det dags att göra en ansökan.
Obs! De flesta åtgärder går att söka för samtidigt, dock går det inte att söka lov och göra en Attefallsanmälan på samma gång. Gör din ansökan och anmälan separat.

Viktig information till företag!
Ska du ansöka om lov till ett företag måste du som sökande logga in med ditt personliga BankID. I ansökan fyller du i företagets org.nr och adressuppgifter. Dina personliga uppgifter sparas inte efter du signerat, annat än ditt namn, som läggs in som attention i ärendet. När vi mottagit din ansökan skickas en bekräftelse till e-postadressen du angivit, i vilket vi angett företagets kundnummer. Fortsättningsvis gäller detta kundnummer + företagets org.nr som inloggningsuppgifter i alla våra e-tjänster rörande bygglov/anmälan.

5 siffra.png

Läs på om bygglovsprocessen

När vi mottagit din ansökan kommer ditt ärende handläggas i enlighet med följande process. Du måste ha ett startbesked för att få börja riva och ett slutbesked för att ärendet ska anses avslutat. I annat fall kan du föreläggas med en sanktionsavgift.

* Vid enklare åtgärder krävs inte tekniskt samråd, platsbesök eller slutsamråd.

Förberedelser
Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra att läsa i detaljplanen vad som är tillåtet att göra på din fastighet och om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område. Du kan själv söka fram den detaljplan som gäller för fastigheten.

Denna åtgärd kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

Se till att du bifogar de ritningar och handlingar vi efterfrågar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, måttsatta, tydliga, lättlästa och skrivna på svenska. Saknas handlingar eller nödvändig information på dem kan handläggningstiden förlängas.

Granskning
En handläggare utses för ditt ärende. Om det saknas handlingar under granskningen kommer handläggaren kontakta dig och begära kompletteringar. Komplettera din ansökan
I lovet prövas att ditt förslag överensstämmer med gällande detaljplan och med Plan- och bygglagens krav. 

Grannehöran
Om ditt förslag strider mot detaljplanen ska berörda grannar ges möjlighet att yttra sig. Med berörda grannar avses samtliga fastighetsägare och hyresgäster vars fastigheter angränsar till din fastighet samt dem mittemot på andra sidan gatan.

Beslut
Beslut om rivningslov fattas alltid av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. När din ansökan är komplett ska kommunen fatta beslut i ditt ärende inom 10 veckor.

Information om beslut

När beslutet har fattats skickas det till dig som är sökande. Det skickas även för kännedom till övriga fastighetsägare samt berörda grannar och kungörs på Post- och Inrikestidningars webbsida.

Möjlighet att överklaga
Ett beslut om rivningslov kan överklagas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska dock skickas in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som vidarebefordrar det till Länsstyrelsen tillsammans med samtliga handlingar i ärendet.

Överklagandet ska ske inom tre veckor från att du har tagit del av beslutet. För övriga sakägare (ex. grannar och fastighetsägare) är överklagandetiden fyra veckor från kungörelsedatum i Post- och Inrikes tidningar.

Är du osäker på vilket datum beslutet kungjordes går det att söka fram det på deras sida med hjälp av fastighetsbeteckningen. När tiden för överklagande gått ut vinner beslutet laga kraft.

Sök kungörelse-/publiceringsdatum
Läs mer om överklagan

Om du ska utföra en större rivning ska ett tekniskt samråd hållas. Både du och din kontrollansvarige ska delta på samrådet som kommer att hållas av en av våra byggnadsinspektörer. Ett förslag till kontrollplan och begärda handlingar ska skickas in i god tid före mötet. Vilka handlingar som krävs står skrivet i rivningslovet.

På samrådet diskuteras bl.a. byggherrens ansvar, rivningens planering och organisation, förslag till rivningsplan och väsentliga tekniska egenskaper. Det bestäms villkor för att påbörja, tid för arbetsplatsbesök samt vad som krävs för ett slutbesked. Byggnadsinspektören för protokoll som sedan skickas ut till mötets deltagare efter samrådet. Boka tid för tekniskt samråd

För att få starta rivningen måste du ha ett startbesked.
Det kan ske först när alla tekniska handlingar som krävts i ärendet redovisats. Det måste även gått 4 veckor sedan lovbeslutet publicerades i Post- och Inrikestidningar. Om du börjar rivningsarbetet innan du har fått ditt startbesked kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Beroende på åtgärdens omfattning kan en byggnadsinspektör från kommunen göra arbetsplatsbesök under rivningen. Vid besöket, då den kontrollansvarige ska vara med, går inspektören igenom hur rivningsplanen och lovet följts och kontrollerar att inget uppenbart strider mot reglerna. Efter besöket skickar inspektören ett protokoll till dig.

När rivningen är färdigt hålls ett slutsamråd på platsen med dig, din kontrollansvarige och en av våra byggnadsinspektörer. Under mötet går ni igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att rivningsplanen har följts och att alla slutliga handlingar som krävts i startbeskedet lämnas in. Detta krävs främst i större projekt.

När du är klar med rivningen och vill ha ett slutbesked gör du en slutanmälan och bifogar de handlingar som specificerats i startbeskedet.
Gör en slutanmälan
För att ett slutbesked ska kunna utfärdas ska du visa att alla krav i rivningslovet, rivningsplanen och startbeskedet är uppfyllda.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.