Hur ska byggnaderna se ut?

Principerna för hur byggnaderna ska utformas - gestaltas - har tagits fram genom en dialog med närboende och invånare. De finns nu samlade i ett styrdokument som arkitekterna ska utgå från i sitt arbete.

 

Byggnaderna utvecklas i två olika byggprojekt. Projekten samverkar för att det ska bli två vårdbyggnader i samklang med varandra och omgivningen.

Detta görs framförallt genom att projekten har gemensamma gestaltningsprinciper. Det är ett styrdokument som sätter ramar för hur omgivning och byggnad ska harmonisera i ett byggprojekt.

Gestaltningsprinciper för kvarteret Ginnungagap.pdf

Dialog med invånare

Gestaltningsprinciperna togs fram genom en dialog med närboende och invånare. Dialogen avslutades i februari 2021.

Läs mer om dialogen

Principerna är ett av flera underlag som arkitekter utgår från när de tar fram förslag.

Vad framkom i dialogen?

Syftet med dialogen var att lyssna in invånare och få inspel i vad de tycker passar på platsen. Resultatet har sammanfattats i tre teman för vad invånare och närboende vill se på platsen:

1. Varierad gestaltning

Gestaltningen av de nya byggnaderna skall vara en samtida tolkning av Djursholms villastad med hänseende till uttryck, volym, skala och takform. Variation är en viktig pusselbit i skapandet av en attraktiv byggnad.

2. Omsorg om detaljerna

För att uppnå en enhetlig men inte enformig arkitektur är det viktigt att behandla detaljerna med stor omsorg. Som en dialogdeltagare insiktsfullt uttryckte det:

– Det är ett blivande landmärke, oavsett vad man tycker, så snåla inte in i utförandet av detaljerna!

3. En bekant nykomling

Det finns en stark önskan om att den nya bebyggelsen ska passa in i sin närmiljö, i sin historiska kontext. En vacker exteriör blir ett välkommet tillskott till omgivningen. Byggnaderna ska ta hänsyn till grannskapet och om möjligt samtidigt ha sin egen identitet: ett respektfullt förhållningssätt som ger en ny värdig årsring till Djursholm.

Uppdaterad: 2022-03-14