Nu byggs fler vårdplatser för äldre i Danderyd

Danderyds kommun bygger första egna korttidsboende och på tomten intill byggs ett privat vård- och omsorgsboende. Fler vårdplatser inom kommunen möjliggör för våra äldre att få vård närmare hemmet och underlättar för anhöriga att vara delaktiga.

Det behövs fler vård- och omsorgsplatser inom kommunens gränser. Behovet väntas att bli allt större under kommande år. Kommunens strävan är att du som invånare ska kunna bo kvar i hemkommunen även på äldre dagar.

Nu pågår byggnationerna av både korttidsboendet och vård- och omsorgsboendet vid Vendevägen/Bragevägen, nära Vasaskolan, i Djursholm.

Detta görs

Kommunen bygger korttidsboende

Kommunens korttidsboende är till för vistelser från några dagar upp till några veckor. Idag saknas denna form av vårdplatser inom kommunens gränser. För att trygga vårdbehovet erbjuds i nuläget platser i andra kommuner.

Byggnadsnämnden beviljade bygglov för korttidsboendet på fastigheten Ginnungagap 2 den 7 september 2022. Genomförandebeslutet antogs i kommunfullmäktige 12 december 2022.

Byggstart för korttidsboendet skedde vid årsskiftet 2023/2024. Byggherre är fastighetsavdelningen/Danderyds kommun.

  • Kommunen är nu klara med pålning och markförstärkning, som kan orsaka vibrationer i omgivningen. Mätningarna på närliggande fastigheter har visat på mycket låg påverkan.

Läs mer om detaljplanen

Korttidsboendet ska drivas i egen regi

Socialnämnden har beslutat om att korttidsboendet ska drivas av kommunen. Det ger möjlighet att bedriva en innovativ utveckling av verksamheten och det ger ökad kunskap som kan ligga till grund för en eventuell framtida upphandling av driften.

Handlingar från socialnämndens möte 20 mars 2024

Privat företag bygger vård- och omsorgsboendet

Fastighetsföretaget Vectura har bygglov för ett permanent vård- och omsorgsboende (tidigare kallat äldreboende) i samma kvarter på fastigheten Ginnungagap 3. Här ska de boende få egen lägenhet med tillgång till vård och omsorg.

Byggnadsnämnden beviljade bygglov för vård- och omsorgsboendet den 7 september 2022. Vectura fastigheter AB är byggherre.

Byggstart för vård- och omsorgsboendet skedde i början av 2024.

Så påverkas du

  • Kommunens ambition är att störa så lite som möjligt under byggnationen, men störande ljud och buller kan tidvis förekomma. Vi hoppas på förståelse under arbetets gång.
  • Det kommer vara trafik med tunga fordon och transporter till och från byggarbetsplatsen.
  • Framkomligheten på närliggande vägar kan komma att påverkas under byggtiden.

OBS! Det pågår också närliggande byggnationer i området som kan påverka framkomligheten och innebära störningsmoment.

Du kan läsa mer på aktuell driftsinformation

Vanliga frågor & svar

Byggnadsnämnden beviljade bygglov för kommunens korttidsboende samt Vecturas vård- och omsorgsboende den 7 september 2022.

Byggstart för korttidsboendet skedde vid årsskiftet 2023/2024. 

Detaljplanen för kvarteret Ginnungagap antogs av kommunen under våren 2020. Planen överklagades och ärendet prövades då av Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen meddelade den 2 juni 2021 att den avslår överklagan av detaljplanen för Ginnungagap och delar kommunens bedömning att detaljplanen uppfyller de krav som ställs enligt plan- och bygglagstiftningen (PBL).

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 12 november 2021 att överklagandet av detaljplanen för Ginnungagap inte får prövningstillstånd.

Behovet av vårdplatser är stort inom kommunens gränser. För att inte förlora tid och tappa fart i projekten har planering pågått parallellt med detaljplaneprocessen.

Läs mer om planarbetet

Det finns flera anledningar. Platsen har sedan tidigare varit bebyggd med offentlig verksamhet i form av en förskola. Marken ägs av kommunen och kvarteret är ytmässigt lämpligt för de två vårdboendena.

Närområdet är dessutom plant och på så sätt tillgängligt för äldre med rörelsehinder. Platsen ligger också i ett område med närhet till andra samhällsfastigheter (till exempel Vasaskolan) och service i Djursholms centrum. 

Det är en tillgänglig plats för anhöriga, personal och transporter. Närheten till kollektivtrafik är god. Besökare och personal kan förväntas resa med kollektivtrafik, men det går också bra att ta sig dit med bil, till fots eller med cykel. Utöver detta behövs för en sådan här vårdinrättning närhet till huvudgator som gör det möjligt att transportera livsmedel, tvätt, sjuktransporter etc.

Viktigt är också att miljön runt byggnaderna är vacker och stimulerande för vårdtagarna med möjlighet till rekreation. Platsen har också närhet till parker och grönområden.

Fastighetsavdelningen/Danderyds kommun planerar för ett korttidsboende med cirka 27 platser. Vectura planerar för ett vård- och omsorgsboende med cirka 60 lägenheter.

Detta stämmer överens med kommunens prognosticerade behov inom de närmaste fem åren. Det är kommunens lokalförsörjningsplan och socialnämndens boendeplan som avgör hur många platser som kommunen har behov av.

Nej. Ginnungagap är namnet på kvarteret och den juridiska fastigheten. Namnet är hämtat från den fornnordiska mytologin, vilket är ett tema för kvartersnamn och gator i Djursholm. Vad de två boendena kommer att heta är inte klart och styrs inte av kvartersnamnet.

I detaljplanen är det beskrivet att ny bebyggelse ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och med hänsyn till kulturmärkningen riksintresse Djursholm.

Därför har förslagen stämts av med antikvariska experter innan bygglov. Det har i utformningen tagits hänsyn till tidigare kulturmiljöutredning och kulturmärkningen riksintresse Djursholm.

Principerna för hur byggnaderna ska utformas - gestaltas - har tagits fram genom en dialog med närboende och invånare. De finns samlade i ett styrdokument som arkitekterna utgick från i sitt arbete.

Läs om styrdokument med principer för gestaltning

 

Det korttidsboende som fastighetsavdelningen/Danderyds kommun planerar för byggs i två våningar.

Vectura vård- och omsorgsboende (tidigare kallat äldreboende) planeras bli tre våningar. Behovet av vårdplatser i Danderyd är stort och byggnaderna utformas efter det. Volymen på byggnaderna är en följd av de antalet vårdplatser som behövs.

Det finns flera anledningar till varför tre våningar är lämpligt:

  • Två avdelningar delar lämpligen på gemensamma ytor, funktioner och personal i vård- och omsorgsboendet. Därför passar en trevåningsbyggnad bra för ändamålet och det aktuella antalet boendeplatser, dvs 60 boendeplatser fördelas på sex avdelningar över tre våningsplan.
  • Av erfarenhet vet Vectura från en rad liknade projekt att man med denna disposition får en byggnad som ger god överblick för personal och bra flöden och funktioner för både boende och personal.
  • Kommunen eftersträvar en effektiv markanvändning. Det finns inte heller någon direkt angränsande byggnad. Tomten är omgiven av gator. Dessutom är närliggande Vasaskolan uppförd i tre våningar med källare.
  • En byggnad med tre våningar istället för två innebär att utbredning blir väsentligt mindre vilket medför att friytorna för rekreation, växtlighet och bra dagvattenhantering inom planområdet blir större.

Hittar du inte svar på din fråga?

Kontakta arbetsgruppen för projektet via kommunens e-tjänst.

Kontakta kommunen

Få projektinformation till din mejl

Vill du ha löpande information om vad som händer i byggprojektet? Anmäl dig till vårt digitala informationsbrev.

Här anmäler du din mejladress

Här är tidigare utskick

Infoblad: Nu reser vi husstommen korttidsboende maj 2022

Infoblad: Kommunen är klar med pålningen april 2024

Infoblad: Nu har kommunen börjat bygga jan 2024

Infoblad: Nu har vi fått startbesked dec 2023

Infoblad: Kommunen bygger korttidsboende nov 2023

 

Uppdaterad: 2024-05-22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.