Två vårdboenden vid Vendevägen

Det planeras för ett korttidsboende och ett vård- och omsorgsboende i kvarteret Ginnungagap, nära Vasaskolan, i Djursholm. Målbilden är två boenden i samklang med varandra och omgivningen.

Det behövs fler vård- och omsorgsplatser inom kommunens gränser. Behovet väntas bli allt större under kommande år. Kommunens strävan är att du som invånare ska kunna bo kvar i hemkommunen även på äldre dagar. Därför planeras nu bygget av två vårdverksamheter vid Vendevägen i Djursholm.

Läs mer om bakgrund och detaljplan

Vad ska byggas?

Korttidsboende

Den första typen är korttidsboende för vistelse från några dagar upp till några veckor. Idag saknas denna form av vårdplatser inom kommunens gränser. För att trygga vårdbehovet erbjuds i nuläget platser i andra kommuner.

Byggherre för korttidsboendet är fastighetsavdelningen/Danderyds kommun.

Vård- och omsorgsboende

Den andra typen är ett permanent vård- och omsorgsboende (tidigare kallat äldreboende) Här har den boende en egen lägenhet med tillgång till vård och omsorg. Här är Vectura fastigheter AB byggherre.

Läs mer om Vectura

Samarbete för byggnader i samklang

Byggnaderna utvecklas i två olika byggprojekt. Projekten samverkar för att skapa två vårdbyggnader i samklang med varandra och omgivningen.

Det görs framförallt genom att projekten tar fram ett gemensamt gestaltningsprogram. Det är ett styrdokument som sätter ramar för hur omgivning och byggnad ska harmonisera i ett byggprojekt.

Programmet är ett av flera underlag som arkitekter utgår från när de tar fram förslag.

Dialog med invånare

I arbetet med att ta fram gestaltningsprogram har projekten genomfört en samskapande dialog. Syftet har varit att lyssna in närboende och invånare och få inspel i vad de tycker passar på platsen. Dialogen avslutades i februari 2021.

Läs mer om dialogen

Vanliga frågor & svar

Förhoppningen är att byggstart ska kunna ske höst/vinter 2021. Detta förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft och att bygglovsprocessen går enligt plan.

Detaljplanen för kvarteret Ginnungagap antogs av kommunfullmäktige våren 2020. Planen är i nuläget överklagad och ärendet hanteras av Mark- och miljödomstolen.

Det finns flera anledningar.

  • Platsen har sedan tidigare varit bebyggd med offentlig verksamhet i form av en förskola. Marken ägs av kommunen och kvarteret är ytmässigt lämpligt för de två vårdboendena.
  • Närområdet är plant och på så sätt tillgängligt för rörelsehindrade. Platsen ligger i ett område med närhet till andra samhällsfastigheter (till exempel Vasaskolan) och service i Djursholms centrum. 
  • Närheten till kollektivtrafik är god. Det är också en tillgänglig plats för anhöriga, personal och transporter.
    Besökare och personal kan förväntas resa med kollektivtrafik, bil, till fots, eller med cykel. Utöver detta behövs närhet till huvudgator som gör det möjligt att transportera livsmedel, tvätt, sjuktransporter etc.
  • Miljön är vacker och stimulerande för vårdtagarna med möjlighet till rekreation. Platsen har dessutom närhet till parker och grönområden.

Vectura planerar för ett vård- och omsorgsboende med 60–65 platser. Fastighetsavdelningen/Danderyds kommun planerar för ett korttidsboende med ca 27 platser.

Det stämmer överens med kommunens prognosticerade behov inom de närmsta fem åren. Det är kommunens lokalförsörjningsplan och Socialnämndens boendeplan som avgör hur många platser som kommunen har behov av.

Nej. Ginnungagap är namnet på kvarteret och den juridiska fastigheten. Namnet är hämtat från den fornnordiska mytologin vilket är ett tema i Djursholm. 

Vad de två boendena kommer att heta är inte klart och styrs inte av kvartersnamnet.

Det kommer att vara betydande. I detaljplanen är det beskrivet att ny bebyggelse ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och med hänsyn till kulturmärkningen riksintresse Djursholm.

Därför kommer de angivna förslagen stämmas av med antikvariska experter innan bygglov, med hänsyn till tidigare kulturmiljöutredning och kulturmärkningen riksintresse Djursholm.

Det korttidsboende som fastighetsavdelningen/Danderyds kommun planerar för avses vara i två våningar.

Vectura vård- och omsorgsboende planeras i 2-3 våningar.

Behovet av vårdplatser i Danderyd är stort och byggnaderna utformas efter det. Volymen på byggnaderna är en följd av de antalet vårdplatser som behövs.

Det finns flera anledningar till varför tre våningar är lämpligt

  • Två avdelningar delar lämpligen på gemensamma ytor, funktioner och personal i vård- och omsorgsboendet. Därför passar en trevåningsbyggnad bra för ändamålet och det aktuella antalet boendeplatser, dvs 60 boendeplatser fördelas på sex avdelningar över tre våningsplan.
  • Av erfarenhet vet Vectura från en rad liknade projekt att man med denna disposition får en byggnad som ger god överblick för personal och bra flöden och funktioner för både boende och personal.
  • Kommunen eftersträvar en effektiv markanvändning. Det finns inte heller någon direkt angränsande byggnad. Tomten är omgiven av gator. Utöver är Vasaskolan i närheten är uppförd i tre våningar med källare.
  • En byggnad med tre våningar istället för två innebär att utbredning blir väsentligt mindre vilket medför att friytorna för rekreation, växtlighet och bra dagvattenhantering inom planområdet blir större.

Det är inte klart exakt hur byggnaderna kommer att se ut. De illustrationer som togs fram i detaljplanen visade på ett möjligt bebyggelseförslag. Det för att skapa en uppfattning om vad detaljplanen skulle kunna resultera i.

Det är gestaltningsprogrammet som kommer att styra de förslag som arkitekterna ska arbeta fram till bygglovshandlingar.

Gestaltningsprogrammet bygger på resultatet från den samskapandedialog/webbenkät vi bjuder in till under november. På detta sätt vill vi lyssna in vad du som invånare tycker passar in i omgivningen.

Hittar du inte svar på din fråga?

Kontakta arbetsgruppen för projektet via kommunens e-tjänst.

Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2021-06-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.