Dagvatten

I tätbefolkade områden är dagvatten en av de främsta påverkanskällorna på våra vatten. Med dagvatten menas det regn- och smältvatten som tillfälligt rinner ovanpå marken. Dagvatten leds via brunnar och tar med sig miljögifter och näringsämnen rakt ut i våra sjöar och vattendrag vilket påverkar våra vatten negativt.

Detta kan du göra

Så här kan du bidra för att minska den påverkan som kommer från dagvatten.

Trädgård och tomt

 • När du ska gödsla gräsmattor, rabatter och övriga odlingar är det viktigt att ta reda på hur mycket och vid vilken tidpunkt du ska gödsla för att all näring ska tas upp av växterna. Annars förs näringen med markvattnet till sjösystemet, där det bidrar till övergödning och algblomning. Använd helst inte handelsgödsel - naturgödsel är bättre.
 • Undvik kemiska bekämpningsmedel i trädgården. Det finns miljövänligare alternativ. Du kan till exempel variera växtslag från år till år så missgynnas växtsjukdomar och skadegörare. Odla motståndskraftiga sorter. Bekämpa skadeinsekter med till exempel hård vattenstråle, varmt vatten, såpvatten, vitlöksvatten eller plocka bort dem med fingrarna.
 • Bevara naturliga strandzoner, låt träd, grenar och död ved vara kvar så stärker du fiskreproduktionen.

Bil och trafik

 • Tänk på att regn- och smältvatten, som rinner på och i marken, fångar upp föroreningar och gödningsämnen och transporterar dessa till närmaste sjö. Vatten som rinner ned i vägarnas dagvattenbrunnar ofta rinner orenat direkt ut i närmaste sjö! Undvik att asfaltera uppfarter och annan tomtmark. Gräs, jord och grus har möjlighet att fånga upp näringsämnen och föroreningar innan vattnet rinner vidare mot sjöarna.
 • Tvätta bilen på en biltvätt med reningsanläggning och använd miljömärkta biltvättmedel. Om du tvättar bilen på asfalterad mark, och det förorenade tvättvattnet rinner ned i en dagvattenbrunn, förs det oftast helt orenat direkt ut i närmaste sjö. Det är som om vi skulle köra till närmaste badplats och tvätta bilen.
 • Lämna bilen hemma och promenera, cykla eller åk kollektivtrafik när det är möjligt. En stor del av föroreningarna från bilarnas avgaser, däckslitage och oljespill förs med vatten och vind till sjöarna och bidrar till bl.a. övergödning och algblomning.

Båtar

 • Undvik giftiga bottenfärger – använd istället båtbottentvätt till exempel vid Stocksund.
 • Använd de anlagda tömningsstationerna vid Stocksund och vid Sportvägen i Sollentuna när du ska tömma septitanken.
 • Respektera körförbud och hastighetsgränser – kör sakta över grunda områden.

Egen pool

 • Skydda naturen genom att låta solen äta upp kloret innan du tömmer poolen. Låt därför poolen stå öppen, helst i solljus, några dagar efter den senaste kloreringen. Då förbrukas kloret och du slipper släppa ut kemikalier i naturen. Låt därefter vattnet rinna ut långsamt på en gräsmatta eller liknande så att marken hinner suga upp vattnet. Då skapar det inte problem för din eller grannens fastighet.
 • Det är inte tillåtet att tömma poolvatten i avloppet, då det kan skada reningsverkens biologiska reningssteg. Det är heller inte tillåtet att släppa poolvatten till gatubrunn eller dagvattennätet.
 • Poolvatten får inte heller tömmar i hav eller sjö då kemikalierna skada miljön för både växter och djur.
 • Vid spolning och rensning av filter (backwash) ska spolvattnet infiltreras ner i marken på din fastighet.

Ta del av kommunens dagvattenplan

Dagvattenplan 2021-2027.pdf

Checklista för dagvattenutredningar i Danderyds kommun.pdf

Relaterad information

Edsvikens vattensamverkan

Tvätta miljörätt - Tvätta i biltvätt

Kontaktinformation

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-06-17