Ändra invändigt

 

När krävs anmälan?

  • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
  • Ändring av en byggnads konstruktion eller avsevärd ändring av dess planlösning.
  • Avsevärd ändring av installationer för ventilation, vatten och avlopp.

1 siffra.png

Läs detaljplanen

Ta reda på vad som är tillåtet att göra på din fastighet och om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område.
Sök detaljplan

2 siffra.png

Beställ en karta

Anmälningspliktiga åtgärder kräver endast ett enklare kartunderlag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

3 siffra.png

Ta fram ritningar och handlingar

I checklistan nedan kan du se vilka handlingar som behövs till din anmälan. Se till att ritningarna är skalenliga, fackmannamässigt gjorda och skrivna på svenska. Saknas handlingar eller nödvändig information på dem kan handläggningstiden förlängas.

Check.gif Brandskyddsbeskrivning
- Beskriv hur byggnaden är projekterad (planerad) för att skyddas mot brand och spridning av brand.

Brandskyddsbeskrivningen ska vara anpassad efter åtgärden och innehåller ofta följande:
Beskrivning av utrymningsvägar, brandceller, ventilationen, konstruktionens bärförmåga, förutsättningar för släckningsarbete, brandtekniska installationer samt planer för drift och underhåll.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Åtgärden kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

Check.gif Situationsplan
- Redovisa byggnaden i vilken åtgärden ska göras på kartan. OBS. Gäller endast fastigheter med flerbostadshus.
Check.gif Konstruktionsritning
- Beskriv i detalj hur byggnaden skall byggas.
- Beskriv byggnadens konstruktiva byggkomponenter, deras dimensioner och hur de skall monteras ihop i ritningsform.

Antalet ritningar och detaljeringsgraden på ritningarna beror på projektets komplexitet.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Åtgärden kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

Check.gif Situationsplan
- Redovisa byggnaden i vilken åtgärden ska göras på kartan. OBS. Gäller endast fastigheter med flerbostadshus.
Check.gif Planritning
- Redovisa de nya planlösningarna.
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
- Se till att planritningen över entréplanet är möblerad.
- Visa på hur kraven på tillgänglighet uppfylls på ritningen.
Exempelritningar för tillgänglighet och användbarhet
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa rumshöjd.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Åtgärden kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

Check.gif Situationsplan
- Redovisa byggnaden i vilken åtgärden ska göras på kartan. OBS. Gäller endast fastigheter med flerbostadshus.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
  Beroende på vad du vill ändra kommer vi att behöva antingen en VA-ritning eller en ventilationsritning.
Check.gif VA-ritning
- Rita ut befintliga och tillkommande rör och ledningar för vatten och avlopp.
Check.gif Ventilationsritning
- Redovisa vilken typ av ventilationssystem som ska installeras.
- Rita ut hur ventilationssystemet ska utformas samt till- och frånluftsflöden.

4 siffra.png

Gör en anmälan

Har du alla handlingar färdiga? Då är det dags att göra en anmälan.

Viktig information till företag!
Ska du göra en anmälan till ett företag måste du som sökande logga in med ditt personliga BankID. I anmälan fyller du i företagets org.nr och adressuppgifter. Dina personliga uppgifter sparas inte efter du signerat, annat än ditt namn, som läggs in som attention i ärendet. När vi mottagit din anmälan skickas en bekräftelse till e-postadressen du angivit, i vilket vi angett företagets kundnummer. Fortsättningsvis gäller detta kundnummer + företagets org.nr som inloggningsuppgifter i alla våra e-tjänster rörande bygglov/anmälan.  

5 siffra.png

Läs på om processen

När vi mottagit din anmälan kommer ditt ärende handläggas i enlighet med följande process. Du måste ha ett startbesked för att få börja bygga och ett slutbesked innan du tar byggnadsverket i bruk. I annat fall kan du föreläggas med en sanktionsavgift.

Förberedelser
Innan du skickar in din anmälan kan det vara bra att läsa i detaljplanen vad som är tillåtet att bygga på din fastighet och om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område. Du kan själv söka fram den detaljplan som gäller för fastigheten.

Anmälningspliktiga åtgärder kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

Se till att du bifogar de ritningar och handlingar vi efterfrågar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, måttsatta, tydliga, lättlästa och skrivna på svenska. Saknas handlingar eller nödvändig information på dem kan handläggningstiden förlängas.

För att få starta bygget måste du ha ett startbesked.
Det kan ske först när alla tekniska handlingar som krävts i ärendet redovisats. När din anmälan är komplett ska kommunen fatta beslut i ditt ärende inom 4 veckor. Om du börjar byggnationen innan du har fått ditt startbesked kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

När du har byggt klart och vill ha ett slutbesked gör du en slutanmälan och bifogar de handlingar som specificerats i startbeskedet.
Gör en slutanmälan
Ett slutbesked krävs för att du ska få ta byggnaden i bruk.
För att ett slutbesked ska kunna utfärdas ska du visa att alla krav i kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda.

Om du flyttar in eller börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked kan du bli skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-06-24