Sök marklov

 

När krävs marklov?

  • Schakta eller fylla upp en tomt som avsevärt ändrar höjdläget. Enligt byggnadsnämndens policy bedöms markförändringar mer än 0,5 meter som avsevärd ändring.
  • Fälla träd om det anges i detaljplanen.

1 siffra.png

Läs detaljplanen

Ta reda på vad som är tillåtet att göra på din fastighet och om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område.
Sök detaljplan

2 siffra.png

Beställ en karta

Vilket kartunderlag som behövs för din åtgärd framgår när du beställer din karta i e-tjänsten.

Var ute i god tid när du ska beställa en karta från Kart- och mätavdelningen. Leveranstiden är 2-4 veckor.

Marklov för trädfällning kräver endast ett enklare kartunderlag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

3 siffra.png

Ta fram ritningar och handlingar

I checklistan nedan kan du se vilka handlingar som behövs till din ansökan. Se till att ritningarna är skalenliga, fackmannamässigt gjorda och skrivna på svenska. Saknas handlingar eller nödvändig information på dem kan handläggningstiden förlängas.

För att du lättare ska kunna förstå hur ritningarna ska måttsättas, läs Exempelritningar för murar och markuppfyllning
Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för bygglov/anmälan.


Check.gif Situationsplan
- Redovisa den nya åtgärden/marknivåförändringen.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Se till att kartan inte är äldre än två år.
Check.gif Markplaneringsritning
- Redovisa tomtens ordnande i plan och sektioner.
- Redovisa befintliga och föreslagna marklinjer.
- Kontrollera att skalan är 1:100.
Check.gif Marksektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av marknivåer.
-Redovisa och måttsätt befintliga samt nya marknivåer.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan

Åtgärden kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.


Check.gif Situationsplan
- Märk ut trädet på kartan som ska fällas.
Check.gif Fotografi
- Ta ett fotografi på vilka träd som ska fällas.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan

4 siffra.png

Ansök om marklov

Har du alla handlingar färdiga? Då är det dags att göra en ansökan.
Obs! De flesta åtgärder går att söka för samtidigt, dock går det inte att söka lov och göra en Attefallsanmälan på samma gång. Gör din ansökan och anmälan separat.

Ska du ansöka om lov till ett företag måste du som sökande logga in med ditt personliga BankID. I ansökan fyller du i företagets org.nr och adressuppgifter. Dina personliga uppgifter sparas inte efter du signerat, annat än ditt namn, som läggs in som attention i ärendet. När vi mottagit din ansökan skickas en bekräftelse till e-postadressen du angivit, i vilket vi angett företagets kundnummer. Fortsättningsvis gäller detta kundnummer + företagets org.nr som inloggningsuppgifter i alla våra e-tjänster rörande bygglov/anmälan.

5 siffra.png

Läs på om bygglovsprocessen

När vi mottagit din ansökan kommer ditt ärende handläggas i enlighet med följande process. Du måste ha ett startbesked för att få börja markarbetet och ett slutbesked för att ärendet ska anses avslutat. I annat fall kan du föreläggas med en sanktionsavgift.

Förberedelser
Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra att läsa i detaljplanen vad som är tillåtet att göra på din fastighet och om den ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område. Du kan själv söka fram den detaljplan som gäller för fastigheten.

En karta eller en situationsplan behövs för marklov. Den beställer du i e-tjänsten för kartor. Se till att vara ute i god tid. Leveranstiden är 2-4 veckor.

Se till att du bifogar de ritningar och handlingar vi efterfrågar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, måttsatta, tydliga, lättlästa och skrivna på svenska. Saknas handlingar eller nödvändig information på dem kan handläggningstiden förlängas.

Granskning
En handläggare utses för ditt ärende. Om det saknas handlingar under granskningen kommer handläggaren kontakta dig och begära kompletteringar. Komplettera din ansökan
I lovet prövas att ditt förslag överensstämmer med gällande detaljplan och med Plan- och bygglagens krav. 

Grannehöran
Om ditt förslag strider mot detaljplanen ska berörda grannar ges möjlighet att yttra sig. Med berörda grannar avses samtliga fastighetsägare och hyresgäster vars fastigheter angränsar till din fastighet samt dem mittemot på andra sidan gatan.

Beslut
Beslut om marklov fattas alltid av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. När din ansökan är komplett ska kommunen fatta beslut i ditt ärende inom 10 veckor.

Information om beslut

När beslutet har fattats skickas det till dig som är sökande. Det skickas även för kännedom till övriga fastighetsägare samt berörda grannar och kungörs på Post- och Inrikestidningars webbsida.

Möjlighet att överklaga
Ett beslut om marklov kan överklagas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska dock skickas in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden som vidarebefordrar det till Länsstyrelsen tillsammans med samtliga handlingar i ärendet.

Överklagandet ska ske inom tre veckor från att du har tagit del av beslutet. För övriga sakägare (ex. grannar och fastighetsägare) är överklagandetiden fyra veckor från kungörelsedatum i Post- och Inrikes tidningar.

Är du osäker på vilket datum beslutet kungjordes går det att söka fram det på deras sida med hjälp av fastighetsbeteckningen. När tiden för överklagande gått ut vinner beslutet laga kraft.

Sök kungörelse-/publiceringsdatum
Läs mer om överklagan

För att få starta markarbetet måste du ha ett startbesked.
Det kan ske först när alla handlingar som krävts i ärendet redovisats. Det måste även gått 4 veckor sedan lovbeslutet publicerades i Post- och Inrikestidningar. Om du börjar markarbetet innan du har fått ditt startbesked kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

När du är klar och vill ha ett slutbesked gör du en slutanmälan och bifogar de handlingar som specificerats i startbeskedet.
Gör en slutanmälan
För att ett slutbesked ska kunna utfärdas ska du visa att alla krav i marklovet, kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-06-24