Bygg in- och utfart

Vill du bygga eller flytta en in- och utfart till din fastighet? Då behöver du göra en ansökan till samhällsutvecklingsförvaltningen eftersom det handlar om byggnation på gatu- eller parkmark.

Vad gäller för byggnation av in- och utfart?

Byggnation av den del av infarten som hamnar på gatumark, parkmark, naturmark eller gatuplanteringsmark (allmän plats) ska utföras av kommunens upphandlade entreprenör.

Kostnad och bygglov

Det är fastighetsägaren som står för kostnaden. Efter syn på plats görs en budget och du får veta kostnaden för nybyggnad av infart, eventuell sänkning av kantsten med mera. Priset kan variera beroende på förutsättningarna på platsen.

Om Danderyds kommun anser att en infart kan byggas kan du som fastighetsägare behöva komma in med en mer detaljerad ritning på placering av infarten samt beskrivning hur infarten ska byggas.

Viktigt att veta

 • Du kan komma att behöva bygglov för din nya in- och utfart.
 • Vi godkänner inte ditt ärende om du behöver flytta på tele- eller belysningsstolpar, trafiksignaler eller tele- och elskåp.

Ansök om tillstånd

Det första steget är att du behöver ansöka om tillstånd hos samhällsutvecklingsförvaltningen.

Kom ihåg att om detaljplanen i ditt område inte tillåter in- och utfart på den platsen du önskar kan det också, i enskilda fall, krävas tillstånd från miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Det krävs då en beviljad avvikelse från detaljplanen.

Vilka krav gäller för att få tillstånd?

Krav på trafiksäkerhet

En individuell bedömning behöver alltid göras i varje enskilt fall.

 • Du får ha max en in- och utfart per fastighet.
 • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,7 meter intill infarten för att uppfylla kravet om god sikt.
 • Avstånd till övergångsställe och korsning ska inte understiga 10 meter.
 • Backning över cykelbana tillåts inte.
 • Backning över gångbana kan i vissa fall tillåtas.
 • Backning ut på gata tillåts inte.
 • Körning på gång- och cykelvägar för att komma in på egen tomt tillåts inte
 • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet.

Krav på gatans funktion

Om infarten uppfyller ovanstående grundprinciper för trafiksäkerhet görs en bedömning om infartens påverkan av den allmän platsen.

Det innebär till exempel påverkan av gatans funktion, karaktär i området samt vilka konsekvenser infarten får för kommunens drift- och underhåll av allmän plats.

 • Infarten måste anpassas till de befintliga förutsättningarna utanför fastigheten.
 • Infarten måste fungera väl för kommunen ur drift- och underhållssynpunkt.
 • Infarten måste vara väl anpassad till gatans funktion och kommundelens karaktär.

Krav på allmän platsmark

Det är dessutom många faktorer som är unika utmed varje gata och på varje plats. Det finns olika bredd på gångbanor. Bredare gångbanor beräknas fler personer röra sig på och är då en särskilt känslig trafikmiljö.

Det kan finnas ledningar, belysningsstolpar, höjdförhållanden, kantstenar, gatuträd, brunnar, elskåp, samt närhet till förskola med mera. som kan påverka bedömningen. Danderyds kommun behöver därför ibland ställa ytterligare krav på infarten.

På den del av infarten som går över allmän plats ställs följande krav:

 • Infartens bredd får vara max 3,0 meter
 • Infarten måste anpassas till befintliga marknivåer.
 • Ytskikt ska vara av asfalt, plattor eller stenmjöl/grus. Vilket alternativ som väljs beror på platsens förutsättningar.

Krav gällande diken och dagvatten

Som fastighetsägare får du inte fylla igen eller bygga över kommunens vägdiken. Det åligger alltid fastighetsägare att anlägga en trumma under infarter så att dikesfunktionen bibehålls.

Dimension av trumman bestäms i samråd med kommunens projektledare.

 • Lösningen hur dagvattnet leds bort ska alltid godkännas av kommunen.

Observera att parkering inte är tillåten på den yta av infarten som ligger på allmän plats.

Uppdaterad: 2024-03-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.