Buller från byggarbetsplats

För att byggen inte ska störa dem som bor i närheten onödigt mycket finns det riktlinjer för hur mycket det får låta från en byggarbetsplats.

För buller från byggarbetsplatser gäller riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd. Det är byggherren som ansvarar för att bullret från arbetsplatsen inte överskrider dessa.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller på byggplatser (NFS 2004:15)

Kommunens lokala ordningsföreskrifter

Transporter

Transporter inom byggplatsen räknas som byggbuller och bedöms enligt dessa riktvärden. Transporter till och från byggplatsen bedöms däremot som trafikbuller. Vad som gäller för detta kan du läsa mer om på sidan om trafikbuller:

Trafikbuller

Tillstånd för arbete nattetid

För att få utföra arbeten som orsakar buller mellan klockan 22 och 07 krävs det enligt de lokala ordningsföreskrifterna tillstånd från polisen.

Störs du av buller från en byggarbetsplats?

Har du påtalat problemet för ansvarig men inget händer?

Uppdaterad: 2023-05-03