Gör en ansökan/anmälan


Välj först vilken åtgärd du vill utföra

Nedan har vi listat de vanligaste åtgärderna. Fler åtgärder finner du under varje kategori.

Bygglov - Bygga nytt, bygga till, fasadändring, inglasning
Rivningslov - Rivning av byggnad eller del av byggnad
Marklov - Markförändring samt trädfällning
Ändra invändigt - Ändring av konstruktion, VVS, planlösning
Eldstad/rökkanal - Installera ny eldstad eller ändring av befintlig
Attefallsåtgärder - Attefallshus, tillbyggnad, takkupa, inredning av
  ytterligare bostad
In- och utfart - Bygg eller flytta en in- eller utfart

 

Åtgärder som inte kräver lov eller anmälan

Altaner kan beroende på hur de utformas kräva bygglov antingen som fasadändring eller tillbyggnad. Altaner med en högsta höjd om 0,6 m över befintlig mark kräver dock inte bygglov. För högre altaner krävs bygglov. Lovplikten för högre altaner bedöms utifrån altanens höjd över marken och det visuella intrycket. Vanligtvis kräver altaner med en höjd om 1,6 m eller mer över marken bygglov som tillbyggnad. En altan som är inglasad eller har ett utrymme under, till exempel ett förråd eller källare, betraktas också som en lovpliktig tillbyggnad.

Observera att det alltid är klokt att i förväg informera och föra en dialog med din granne om planerad byggnation oavsett om åtgärden kräver lov eller inte.

Bygglovsbefriad altan för småhus

För en- eller tvåbostadhus finns undantag från lovplikten för altaner. Inom 3,6 m från ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov uppföra en 1,8 m hög altan. Ett staket eller räcke på altanen räknas inte med i höjden. Altanen får placeras närmare gränsen än 4,5 m om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 m. Bygglov krävs även om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom att bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

En bygglovsbefriad altan, enligt detta undantag, får strida mot bestämmelser i detaljplan, exempelvis vad gäller avstånd till tomtgräns eller placering på mark som inte får bebyggas. 

Altanuppdraget 3 Rev 4.jpg
Höjden på din altan ska mätas från marken vid altanens ytterkanter upp till altangolvets ovansida. Om du vill bygga ett staket eller ett räcke uppe på din altan så räknas staketet eller räcket inte med i höjden på altanen. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Altanuppdraget 2 Rev 4.jpg

Altan till ett en- och tvåbostadshus på altanen finns ett plank. Om vill bygga ett plank uppe på din altan ska höjden på din altan ska mätas från marken inklusive plankets höjd. Illustration: Jenny Lilja/Boverket


Mer information på Boverket

Du behöver inte bygglov för att gräva ner elledningar inom din egen fastighetsgräns.

Yttre ändringar av byggnader kräver bygglov. För en- och tvåbostadshus krävs det dock inte bygglov för att färga om, byta fasad- eller taktäckningsmaterial, förutsatt att byggnadens karaktär inte väsentligt ändras. Rent underhåll som inte ändrar byggnadens yttre kan i de flesta fall göras utan bygglov. Nya fönster och dörrar kräver bygglov. Även ändring av fönsterindelning och storlek kan kräva lov.

Ta alltid kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill ändra byggnadens exteriör, så att bygglovsavdelningen kan avgöra om det innebär en väsentlig förändring. Skicka gärna med ett foto på befintlig fasad samt en beskrivning av hur du vill förändra den.

Kontakta bygglovsavdelningen via Danderyd kommuns e-tjänst

Det är tillåtet att utan bygglov i anslutning till en- och tvåbostadshus uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

För att byggnaden ska betraktas som fristående krävs i regel ett avstånd på minst 2 m till närmsta byggnad.

Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får vara max 15 kvm och taknockhöjden max 3 m räknat från markens medelnivå.

Byggnaderna ska även placeras minst 4,5 m från tomtgräns. Med grannens medgivande kan dock friggebodar placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 m. 

Byggnationer ska anpassas till topografin och eventuella markförändringar göras med omsorg. Förändringar av markens nivå påverkar inte bara den enskilda fastigheten utan är en del av ett större landskap. Genom att tillvara unika förhållanden, som till exempel bergsknallar, behåller fastigheten och landskapet sin specifika karaktär.

Marginella markförändringar kräver dock inte marklov. Markförändring som schaktning och uppfyllnad ske utan lov under följande villkor:

 • Markförändringen inte i någon sektion ändras mer än +/- 0,5 m mätt från befintlig marknivå (ej medelnivå).
 • Markförändringen inte innebär en nämnvärd påverkan på fastighetens avrinningsförhållanden.
 • Markförändring inte upprepas på samma del av tomten, lovfri markförändring är en engångsföreteelse.
 • Markförändringen ska pga. rasrisk ansluta till befintlig mark med lutning på max 1:3 innanför egen tomtgräns.
 • Om din tomt ligger lägre än granntomten är det lovfritt att ändra till samma marknivå som granntomten förutsatt att villkoren ovan uppfylls.

Observera att andra åtgärder i anslutning till markförändringen kan kräva lov. Det är exempel inte lovfritt att först höja marken 0,5 m för att sedan placera en 0,5 m mur ovanpå.

Sök marklov

Det krävs inte bygglov för murar och stödmurar som är max 0,5 m höga mätt från murens högsta sida.

Överstiger muren 0,5 m kräver åtgärden bygglov.

Sök bygglov

Vid utfarter får åtgärden av trafiksäkerhetsskäl inte överstiga 0,7 m räknat från gatans nivå. Vid utfart från tomt till gata rekommenderas fri sikt 2,5 m från gatan eller gångbanan. Vid hörntomter får höjden ej överstiga 0,7 m över gatuplanet. Detta gäller 10 m åt vardera håll från korsningen räknat. Principen är densamma som för växtlighet. På kommunens hemsida för häckar och buskage finns mer information och illustrationer som förklarar principen mer ingående.

Plank
Plank är en tät konstruktion som utan bygglov får uppföras till en höjd om max 1 m räknat från marknivån sett från den högsta sidan. Även glas- och plastkonstruktioner bedöms som täta.

Ligger planket dock i direkt anslutning till en uteplats på ett en- och tvåbostadshus görs ett undantag från den tidigare paragrafen i Plan- och bygglagen. Läs mer om det under rubriken Skyddad uteplats med mur eller plank.

Staket
Är en konstruktion med viss genomsläpplighet. Staket som uppförs till en höjd om max 1,2 m räknat från marknivån sett från den högsta sidan, samt har en genomsläpplighet på minst 30% kräver inte bygglov. Smidesstaket och Gunnebostängsel kräver inte bygglov.

Spaljé och pergola
En pergola är en gles konstruktion utan tak och väggar. En spaljé är en lätt och luftig konstruktion som i huvudsak är avsedd för växtlighet. Konstruktionen ska ha en genomsläpplighet på minst 70% för att betraktas som en bygglovsbefriad spaljé/pergola. Om du placerar pergolan så att den är förankrad i en byggnad kan du behöva bygglov om åtgärden ses som en väsentlig utvändig ändring av byggnaden. Ta kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret för bedömning av lovplikt i det enskilda fallet.
Kontakta bygglovsavdelningen via Danderyd kommuns e-tjänst

En pool som är helt nedgrävd eller placerad max 0,5 m över befintlig mark kräver inte bygglov.

En liten badtunna kräver inte bygglov. Om badtunnans diameter överstiger 2,5 m eller dess vägg överstiger 1 m i höjd bör du ta kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret för bedömning av lovplikt i det enskilda fallet.

Skyddsanordning/pooltak över poolen kräver inte lov om höjden är max 1,2 m. Observera att andra byggåtgärder i anslutning till poolen kan kräva lov.

Du behöver söka lov om:

 • Poolkanten på något ställe sticker upp ovan mark mer än 0,5 m - läs mer under ”Mur”.
 • Befintlig mark på något ställe ändras +/- mer än 0,5 m. Observera att det exempelvis krävs lov om marken först höjs 0,5 m och en poolkant därefter sticker upp ovan den nya marknivån.
 • Ett lovpliktigt plank/staket uppförs - läs mer under ”Plank, staket, spaljé & pergola”.
 • En bygglovspliktig altan uppförs i anslutning - läs mer under ”Altan”.

Sök bygglov

Glöm inte säkerheten när du bygger pool. Läs mer om hur du gör din pool barnsäker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

MSB - Barnsäker pool

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att utan bygglov med mur eller plank anordna en skyddad uteplats i direkt anslutning till bostadshuset. Detta om muren eller planket är max 1,8 m högt, sträcker sig max 3,6 m från huset och placeras minst 4,5 m från tomtgräns.

Med grannens medgivande kan den skyddade uteplatsens mur eller plank placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 m.

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att bygga skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré. Skärmtaken får tillsammans täcka en area om max 15 kvm och ska placeras minst 4,5 m från tomtgräns.

Med grannens medgivande kan skärmtak placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 m.

Från och med den 1 augusti 2018 har en lagändring gjort det möjligt att montera solcellspaneler och solfångare utan bygglov. Detta gäller under förutsättning att solpanelerna följer byggnadens form. De får med andra ord inte resas upp i annan taklutning än befintligt tak eller vinklas ut från byggnadens fasad.

Åtgärden måste även följa gällande detaljplan. För byggnader och bebyggelseområden som särskilt kulturhistoriskt värdefulla behövs fortfarande bygglov. Bygglov krävs även i och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

För bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • De ska följa byggnadens form. Solenergianläggningar får inte kräva bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig synpunkt.
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Solenergi och solceller

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-23