Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Fastighetsnämnden

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Fastighetsnämnden förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter.

Uppdrag:

  • vara lokalförsörjningsansvarig för all kommunal verksamhet. Detta innebär att nämnden förutom förvaltningen av kommunens egna fastigheter även svarar för inhyrning av de externa lokaler som används i den kommunala verksamheten.
  • bevaka att de kommunala fastigheterna hyrs ut och används på ett ekonomiskt effektivt sätt.
  • beakta energifrågorna vid byggande, underhåll och drift av de kommunala bostäder, lokaler och anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde så att Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning
  • tillse att kommunen har både en lång- och kortsiktig planering av underhållet av kommunens fastigheter i syfte att kommunen bibehåller värdet på kommunens realkapital.

Mer information

Möteskalender

Protokoll - fastighetsnämnden

Ledamöter i fastighetsnämnden