Vattenleverans åter: Edsviksvägen 120 samt närliggande adresser

2018-11-14 09:28

Vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Vattenleverans åter: Anundstigen 1-5, Karlsrovägen 26-28, Kraftvägen 1-7, Stenkroksvägen 8-16, Bergavägen 11 & 13 samt Falks väg 34, 36 & 41

2018-11-14 09:16

Läckan är lagad och vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Tekniska nämnden

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Tekniska nämnden förvaltar och utvecklar kommunens grönområden, gator, vägar, parker och övriga allmänna platser samt kommunens småbåtshamnar och allmänna VA-anläggningar.

Tekniska nämnden förvaltar och utvecklar kommunens grönområden, gator, vägar, parker och övriga allmänna platser samt kommunens småbåtshamnar och allmänna VA-anläggningar.

Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, kollektivtrafik, trafiksäkerhet samt parkering och kommunal trafikövervakning. Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd.

Uppdrag

Reglemente för tekniska nämnden

 • bevaka att miljö- och naturvårdsfrågorna beaktas i samhällsplaneringen.
 • verka för att kulturlandskapet, strandområdena, sjöarna och övriga naturområden vårdas och skyddas.
 • svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområde enligt Miljöbalken.
 • beakta energifrågorna vid exploatering, underhåll och drift av de kommunala anläggningarna som faller inom nämndens ansvarsområde så att Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning
 • tillse att kommunen har både en lång- och kortsiktig planering av underhållet av kommunens anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde i syfte att kommunen bibehåller värdet på kommunens realkapital.
 • vara huvudman för kommunens vatten- och avloppsverk (VA-verket).
 • svara för avfallsplaneringen i kommunen samt utarbeta förslag och bereda ärenden vad gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen i kommunen.
 • svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt Miljöbalken.
 • handlägga frågor om renhållningsabonnemang och debitering av renhållningsavgifter.
 • svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus som ankommer på kommunen enligt lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
 • främja trafiksäkerheten i kommunen genom att genomföra förbättringar i den fysiska trafikmiljön samt verka för allmän informations-, utbildnings- och kampanjverksamhet.
 • utöva kommunens befogenheter i ärenden angående upplåtelser av allmän plats enligt Ordningslagen
 • svara för kommunens kontakter med AB Stor-Stockholms lokaltrafik rörande kollektivtrafikförsörjningen i kommunen.
 • utöva kommunens befogenheter i frågor som rör parkeringsövervakning samt åtgärder enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall.

Mer information

Möteskalender

Protokoll - tekniska nämnden

Ledamöter i tekniska nämnden