Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Författningssamling

I författningssamlingen hittar ni de föreskrifter och kommunala avgifter som kommunen har beslutat med stöd av lag. Föreskrifterna och avgifterna är bindande för myndigheter, företag och enskilda och beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunens föreskrifter och avgifter

Föreskrifter
Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp ABVA
Avfallsplan
Föreskrifter om avfallshantering
Lokal ordningsstadga
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 2012
Lokala trafikföreskrifter
Tillägg - Tillstånd för installation av bergvärmepump
Avgifter
Avgifter barnomsorg 2017
Avfallstaxa 2012-2015

Gäller t.o.m. 2015.11.01 för Danderyd öster om E18.

Avfallstaxa från 1 januari 2017

Avfallstaxan gäller från och med 1 januari 2017.

Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område
Taxa för miljö och hälsa

Följande avgifter gäller för 2018:

• 1184 kronor/timme för tillsyn enligt miljöbalken

 

Taxa för livsmedelskontroll

Följande avgifter gäller för 2018:

• 1330 kronor/timme för planerad kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

• 1175 kronor/timme för registrering och extra offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter 

Mer information om kommunens avgifter för livsmedelskontroll

Taxor inom kommunen