Planerat strömavbrott i Mörby Centrum 19 dec, kl: 00:00 - 02:00.

2018-12-18 10:05

Onsdagen den 19 dec kl: 00:00 - 02:00 sker ett planerat strömavbrott i Mörby centrum. Avbrottet beror på arbeten som E.ON utför i elnät i kommunen.

Frågor hänvisas till E.ON:s driftenhet:

E-post:
Tele: 0771-22 24 24, (0771-88 00 22 efter kl: 18.00)

Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Omgivningspåverkan i bygg- och exploateringsprojekt

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Husrivning
Bygg- och anläggningsverksamhet i exploateringsprojekt kan orsaka störningar för omgivningen. Innan byggnationerna i ett exploateringsområde påbörjas ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram.

Kontrollprogram

Kontrollprogrammet ska ta upp och beskriva den påverkan som projektet kan ha för närboende och på miljön. Programmet ska ange de skyddsåtgärder som behövs, vem som ska utföra dem och när. Programmet ska också beskriva hur verksamhetsutövaren kontrollerar att miljökrav och riktlinjer följs samt hur eventuella klagomål som uppstår ska hanteras.

Reglerna för kontrollprogram finns i miljöbalken. Det är verksamhetsutövaren som ska arbeta fram själva kontrollprogrammet, gärna i samråd med miljö- och stadsbyggnadskontoret. När kontrollprogrammet är klart och miljö- och stadsbyggnadskontoret anser att programmet uppfyller kraven beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att verksamhetsutövaren ska följa kontrollprogrammet.

Eftersom verksamhetsutövaren är den part som vet mest om det exploateringsprojekt som ska genomföras, vet förstås denne mest om vilken miljö- och omgivningspåverkan som just det aktuella projektet kan ha. Exempel på områden som dock bör finnas med i kontrollprogrammet är följande: buller, luftföroreningar, länshållningsvatten, avfall, kemikaliehantering, hantering av förorenade massor samt information och hantering av eventuella klagomål.

Anmälan om om miljöfarlig verksamhet eller sanering av förorenat område ska göras separat:

Miljöfarlig verksamhet

Avhjälpande åtgärd - förorenat område

Mer information

Kontrollprogram – för påverkan på hälsa och miljö under byggtiden

Arbeten i vatten

Bygglov

Information om schaktmassor