Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Kriser och extraordinära händelser

Kontaktinformation

Socialkontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 28, 182 11 Danderyd

En kris är en svår händelse som drabbar många människor och för att kunna hantera krisen krävs det att hela samhället hjälps åt.

Ibland används uttrycket extraordinär händelse i stället för kris. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och som kan innebära risk för allvarliga störningar i samhället. En sådan händelse kräver ofta att kommuner och landsting agerar fort och fattar snabba beslut. Ett elavbrott kan exempelvis under den kalla årstiden drabba samhället hårdare än under sommaren. Det kan göra att elavbrottet bedöms som en extraordinär händelse under vintertid.

Kommuner brukar använda uttrycket extraordinär händelse eftersom begreppet används i den lag som styr kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser.

Lagar

Det svenska krishanteringssystemet bygger i huvudsak på följande regelverk:

  • Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
  • Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Fler lagar och förordningar som berör krisberedskap

Sveriges regering

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Förordning (2006:942) om krishantering och höjd beredskap

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Kommunallag (1991:900)

Polislag (1984:387)

Smittoskyddslag (2004:168)

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

Socialtjänstlag (2001:453)

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

Krisinformation.se