Arbetsmiljö och avfallshantering hänger ihop

Danderyds kommun arbetar systematiskt med arbetsmiljö. Därför kan sophämtningen förändras på grund av arbetsmiljöregler. Det kan handla om att det är för trångt i ett bostadsområde eller att det är för stora lutningar eller ojämnt underlag där kärl ska dras.

Så här hanteras ändrad sophämtning till följd av arbetsmiljö i Danderyds kommun:

  • Entreprenören meddelar i första hand fastighetsägaren om att det finns problem vid sophämtningen genom att hänga en hängare på kärlet. Om ingen förändring sker trots informationen på hängare så skickas ett brev ut till fastighetsägaren, detta skrivs och skickas av kommunen. Detta gäller främst mindre förändringar som exempelvis att kärlet är för tungt, kärlet måste flyttas (brant eller dåligt underlag) eller svår växtlighet.
  • Vid mer komplicerade platser kontaktar entreprenören kommunen. Detta gäller exempelvis vid tillfällen där många fastighetsägare blir berörda. Tillsammans med entreprenören och anläggningsavdelningen tittar man på platserna, undersöker möjliga lösningar utifrån arbetsmiljöregler och avfallsföreskrifter.
  • Kommunen och entreprenören skickar information till berörd fastighetsägare/förening om alternativ och att sophämtningen måste ändras. En tidsfrist för återkoppling och när förändringar ska ha skett meddelas också. Om skyddsrond har skett skickas även skyddsrondsprotokoll från entreprenörens skyddsombud eller huvudskyddsombud.
  • Om ingen återkoppling sker, informerar kommunen eller entreprenören om datum när hämtning startar på nytt sätt.

Så här gör du för att undvika utebliven sophämtning

För att hämtningen inte ska utebli måste du som fastighetsägare se till att:

  • Inga bilar/objekt blockerar för sopkärlet.
  • Kärlet inte är överfyllt eller för tungt.
  • Dragvägen mellan sopbilen och sopkärlet är hårdgjord och plan.
  • Det får inte finnas några trappsteg, trösklar eller andra nivåskillnader. Om tröskel finnas måste isådana fall en tröskelramp anläggas.
  • Lutningar på dragvägen får ej överstiga en meters lutning på sträckan 12 meter (1:12)
  • Dörrar och grindar till avfallsutrymmet ska vara lätta att öppna. Om du sätter lås är det viktigt att vi får nyckel i god tid.

Läs mer om hur du placerar ditt avfallskärl

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

danderyd.se@suez.com
Telefon: 08-519 333 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.