Vanliga frågor och svar om fastighetsnära insamling av förpackningar

Är du hyresvärd för ett flerfamiljshus eller sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening eller samfällighet med gemensam avfallshämtning? I så fall har du säkert frågor vad som gäller i och med den nya lagstiftningen om fastighetsnära förpackningsinsamling. Här har vi samlat lite frågor och svar för just dig.

Ja, fastighetsnära insamling av förpackningar behöver vara på plats senast den 1 januari 2027. Kraven avseende förpackningsavfallet är desamma som för mat- och restavfall. Det finns inte längre någon formell grund för fastighetsägare att avböja borttransport av förpackningsavfall, lika lite som man kan det för mat- och restavfall. 

Kommunen kan inte ställa krav på inrättande av utrymmen. Utsorteringskravet är tvingande men det är upp till fastighetsinnehavaren hur det ska verkställas. Dock finns arbetsmiljöaspekter att ta hänsyn till.

Så får du placera dina avfallskärl

De fraktioner som omfattas är av papper/kartong, plast, glas (färgat respektive ofärgat) samt metall.

Det finns inget krav på fastighetsnära insamling av tidningar men om ni har hämtning i fastigheten av tidningar så behöver denne vara auktoriserad av SÖRAB.

Auktoriserade entreprenörer för hämtning av tidningar (returpapper)

Från den 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige vara anslutna till fastighetsnära insamling av förpackningar (papper, plast, metall och glas i två fraktioner). Fram till dess kan fastighetsägaren hänvisa boende att slänga förpackningsavfall på återvinningsstationerna.

Som en service till de boende och för att insamlingen ska vara på plats och ”intrimmad” till 2027 så är det bra om ni börjar med fastighetsnära förpackningsinsamling så snart som möjligt. Från den 1 januari 2027 kommer hämtning ske genom av kommunen upphandlad entreprenör.

Ni får anlita vilken som helst av de entreprenörer som är auktoriserade av kommunen. 

Lista auktoriserade entreprenörer

Ja, en entreprenör som hämtar förpackningar i flerfamiljshus behöver vara auktoriserad av kommunen. Har ni en entreprenör som inte är auktoriserad så kan det vara en god idé att ställa frågan till företaget om de ämnar auktorisera sig innan ni säger upp ert avtal. Ni kan även mejla oss på kommunen på matavfall@danderyd.se så tar vi kontakt med företaget. En entreprenör kan när som helst söka auktorisation hos kommunen.

Auktoriserade entreprenörer

Ni får en viss ersättning från kommunen som i sin tur får det från producenterna* via Naturvårdsverket. Ersättningen utgår från Naturvårdsverkets schablon. Den baseras på antal hushåll som har tillgång till insamlingen samt eventuella verksamheter som använder samma kärl. Det krävs inte insamling av samtliga fraktioner för att få ersättning utan ni får ersättning för de fraktioner ni har insamling av.

Det går till så att ni först betalar för tjänsten till den auktoriserade entreprenör som ni har anlitat för hämtning (observera att från och med den 1 juni 2024 kan inte entreprenörerna ta mer betalt än vad som framgår av kommunens maxtaxa, se nedan). I efterhand kan ni sedan ansöka om ersättning från kommunen vilket sker två gånger per år (i maj och november).

Ersättningsnivåerna per hushåll och år i flerfamiljshus (exklusive moms):

  • Pappersförpackningar - 105 kr
  • Plastförpackningar - 117 kr
  • Glasförpackningar ofärgade - 47 kr
  • Glasförpackningar färgade - 47 kr
  • Metallförpackningar - 23 kr

Det innebär en ersättning på 339 kr per hushåll och år om ni har insamling av alla fraktioner.

Kommunens maxtaxa för fastighetsnära insamling

Från och med 1 juni 2024 måste entreprenörerna i sin prissättning förhålla sig till den maxtaxa som kommunen beslutat om. Det innebär att de inte får ta mer betalt för hämtningen av förpackningar än beloppet i maxtaxan (mindre går naturligtvis bra).

Avgiften gäller insamling av förpackningar av papper, plast, metall, ofärgat glas och färgat glas. Avgiften förutsätter ett abonnemang med regelbunden hämtning och inkluderar framkörning, tömning och behandling. Avfallsbehållare ingår inte i avgiften. Faktureringsavgift får inte tas ut. Entreprenören har rätt att ta ut avgift för gångavstånd om det överstiger 10 meter. Följande belopp gäller:

Typ av behållare Maximal avgift per hämttillfälle, exkl. moms Maximal avgift per hämttillfälle, ink. moms
Kärl (140–660 liter) 212 kr per kärl 265 kr per kärl
Bottentömmande behållare 800 kr per kärl 1000 kr per behållare

* Med producenter avses de som tillverkar eller importerar förpackade produkter.

Ansökan sker två gånger per år – i maj och november – och avser den insamling som ni haft under föregående period. Första tillfället är i maj 2024.

Så ansöker ni om ersättning

1) Se till att ha redo uppgifter som organisationsnummer, fastighetsbeteckning, kontonummer, antal lägenheter, anlitad entreprenör och eventuellt kundnummer hos entreprenör.
2) Gå in på kontakt.danderyd.se/sr/fni (formuläret är nu stängt, öppnas igen för ansökan i november 2024)

Tider för att begära ersättning

Observera att formuläret endast är öppet för registrering under maj respektive november varje år. Ni kommer således även framöver gå in samma väg för att ansöka om ersättning. Ett tips är att notera i almanackan för varje period så att detta inte glöms bort.

Utbetalningar

Utbetalningar beräknas ske i juni och december.

Frågor?

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på matavfall@danderyd.se

Ni kan välja att köpa in egna kärl eller hyra dem av den entreprenör som anlitas för hämtning (eller hyra av annan aktör). Rådgör gärna med entreprenören innan eventuellt inköp så att det blir lämpligt antal och storlek.

För flerfamiljshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att ordna med lämpligt utrymme eller yta för att möjliggöra sortering. Kommunen eller entreprenören kan hjälpa till med rådgivning.

Kostnader för eventuell ombyggnation ligger utanför producenternas och kommunernas finansiella ansvar för insamlingen. Det innebär att samma princip gäller som för mat- och restavfall och annat avfall under kommunalt ansvar, det vill säga att det är fastighetsinnehavarens ansvar att skapa förutsättningar för utsortering.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det finns tydliga instruktioner för sortering vid insamlingsstället. Kommunen har ansvar för att informera invånarna på en övergripande nivå om hur de ska sortera och förebygga avfall.

Om ni hyr behållare av den entreprenör som ni anlitar för insamlingen av förpackningar så ska entreprenören, utan ersättning, se till att kärlen är tydligt uppmärkta för respektive förpackningsmaterial. Ni kan även få skyltar och dekaler av kommunen. Kontakta i så fall matavfall@danderyd.se

Det finns även möjlighet att ladda ned material via Avfall Sveriges hemsida Sverige Sorterar.

Ladda ned material från Sverige sorterar

Ja, de kommer att finnas kvar. Där kan de hushåll som ännu inte har fastighetsnära insamling lämna sina förpackningar. Här kan även förpackningar som är för stora/skrymmande för att samlas in fastighetsnära lämnas, till exempel wellpappemballage.

Insamling av förpackningar finns även på SÖRABs vanliga återvinningscentraler, dock inte den mobila återvinningscentralen.  

Återvinningsstationer
Återvinningscentraler

En samlokaliserad verksamhet kan vara ett företag, exempelvis en butik eller frisersalong, som bedriver verksamhet i en fastighet där det också finns bostäder och som delar avfallsbehållare med hushållen i huset. 

Om det finns en samlokaliserad verksamhet i fastigheten som idag delar avfallsutrymme och behållare med hushållen finns möjlighet fortsätta med det.

Verksamheten måste själv anmäla till kommunen att de lämnar sitt förpackningsavfall via fastighetsägaren.

Om du representerar en samlokaliserad verksamhet och fortsatt ska dela avfallsutrymme och behållare med hushållen behöver du meddela kommunen detta via blanketten samlokaliserad verksamhet.

Anmälan samlokaliserad verksamhet (blankett)

Fler frågor?

Har du frågor som inte finns med här så tveka inte att kontakta oss via matavfall@danderyd.se

Uppdaterad: 2024-02-27