Checklistor för bygglov

För att du lättare ska kunna förstå hur ritningarna ska måttsättas, läs Exempelritningar för nybyggnad av hus
Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för bygglov/anmälan.


Check.gif

Situationsplan
- Rita in och måttsätt den nya byggnaden på kartan.
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Redovisa plushöjd för eventuella murkrön och färdig golvhöjd.
- Se till att kartan inte är äldre än två år.
- Behåll höjdkurvor och kommunlogga på kartan.

Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla berörda fasader och ange väderstreck.
- Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet).
- Ange nya och befintliga marknivåer.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Redovisa alla våningsplan i byggnaden.
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
- Se till att planritningen över entréplanet är möblerad.
- Visa på hur kraven på tillgänglighet uppfylls på ritningen.
Exempelritningar för tillgänglighet och användbarhet
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
Check.gif Markplaneringsritning
- Redovisa tomtens ordnande i plan och sektioner.
- Redovisa befintliga och föreslagna marklinjer.
- Kontrollera att skalan är 1:100.
Check.gif Kontrollansvarig
I ansökan ska du redovisa vem som är kontrollansvarig. Denne ska kontrollera att alla lagar och byggregler uppfylls.

För att du lättare ska kunna förstå hur ritningarna ska måttsättas, läs Exempelritningar för tillbyggnad

Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för bygglov/anmälan.


Check.gif Situationsplan
- Rita in och måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader.
- Ange takvinkel i grader från horisontalplanet.
- Ange nya och befintliga marknivåer.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Redovisa plan över befintlig byggnad och den tillbyggda delen.
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
- Visa på hur kraven på tillgänglighet uppfylls på ritningen.
Exempelritningar för tillgänglighet och användbarhet
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
Check.gif Markplaneringsritning
- Redovisa tomtens ordnande i plan och sektioner.
- Redovisa befintliga och föreslagna marklinjer.
- Kontrollera att skalan är 1:100.
 

Vid enklare åtgärder kan ev. startbesked ges i samband med bygglovet. För sådana åtgärder behövs endast en kontrollplan, men vid komplexare ärenden kräver vi att du anmäler en kontrollansvarig.  

Check.gif Kontrollplan (enklare tillbyggnader)
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan för tillbyggnad/komplementbyggnad
Check.gif Kontrollansvarig (komplexa tillbyggnader)
I ansökan ska du redovisa vem som är kontrollansvarig. Med dennes hjälp kontrolleras att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls.

För att du lättare ska kunna förstå hur ritningarna ska måttsättas, läs
Exempelritningar för komplementbyggnader

Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för bygglov/anmälan.


Check.gif Situationsplan
- Rita in och måttsätt den nya byggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden på kartan.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader.
- Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet).
- Ange nya och befintliga marknivåer.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
- Visa på hur kraven på tillgänglighet uppfylls på ritningen.
Exempelritningar för tillgänglighet och användbarhet
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
Check.gif Markplaneringsritning
- Redovisa tomtens ordnande i plan och sektioner.
- Redovisa befintliga och föreslagna marklinjer.
- Kontrollera att skalan är 1:100.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan för tillbyggnad/komplementbyggnad

Följande åtgärder kräver bygglov:

- Omfärgning.

- Byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
- Byta fönster till annan storlek.
- Sätta in ett nytt fönster där det tidigare inte funnits något.


Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader som påverkas av ändringen.
Check.gif Exteriörredovisning
- Beskriv material och detaljer i nybyggnadens/tillbyggnadens exteriör.
- Redovisa utvändig färgsättning i färg-PM och kulörer i enlighet med NCS-färgsystem.
- Redovisa material på karmar samt dörrarnas nedre bröstning.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan för takkupa/fasadändring

Åtgärden kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.


Check.gif Situationsplan
-Redovisa fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader med balkonger som berörs.
- Markera var inglasning är tänkt.
Check.gif Planritning
- Måttsätt ritningen så att arean går lätt att räkna ut.
Check.gif Konstruktionsritning
- Redovisa infästning mot tak och golv eller räcke.
- Rita in brandgastätning/brandtätning.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Broschyr
Detaljritning på föreslagen inglasning, ex. en broschyr eller ett produktblad.

Bygglov krävs endast för murar över 0,5m och plank högre än 1,0m.

För att du lättare ska kunna förstå hur ritningarna ska måttsättas, läs Exempelritningar för murar och markuppfyllningExempelritningar för plank
Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för bygglov/anmälan.


Check.gif Situationsplan
-
Rita in och måttsätt murar eller plank.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader av murar eller plank.
- Ange materialval och kulörer.
Check.gif Marksektionsritning
- Rita in muren/planket sett från sidan.
- Måttsätt murens/plankets längd och höjd.
- Ange nya och befintliga marknivåer.
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen.
Check.gif Markplaneringsritning
- Redovisa tomtens ordnande i plan och sektioner.
- Redovisa befintliga och föreslagna marklinjer.
- Kontrollera att skalan är 1:100.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan

Åtgärden kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.


Check.gif Situationsplan
- Placera in skylten på kartan.
Check.gif Fasadritning
- Måttsätt hur skylten ska sitta på fasaden.
- Visa skyltens placering i relation till omgivningen.
Check.gif Illustration
- Illustrera skylten i lämplig skala med mått, kulörer, material samt annan teknisk information, t.ex. infästning, belysning och ledningsdragning.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan

Vid uppförande av enbart altan krävs endast en enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

Om åtgärden dock överstiger 1,6 m i höjd eller om den medför en marknivåförändring på över 0,5 m beställs en karta via e-tjänsten för kartor.

Regler för altan, markförändringar och pool


Check.gif Situationsplan
- Rita in och måttsätt poolen/poolaltanen på kartan.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader. 
- Ange nya och befintliga marknivåer.
Check.gif Planritning
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnationen.
- Redovisa nya och befintliga marknivåer.
- Måttsätt ritningen och ange höjd och färdiga golvnivåer.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan

Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för bygglov/anmälan.


Check.gif Situationsplan
- Rita in och måttsätt den nya byggnaden på kartan.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
- Se till att kartan inte är äldre än två år.
Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader.
- Ange nya och befintliga marknivåer.
- Ange materialval och kulörer.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
Check.gif Planritning
- Redovisa alla våningsplan i byggnaden.
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
- Visa på hur kraven på tillgänglighet uppfylls på ritningen.
Exempelritningar för tillgänglighet och användbarhet
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 

Vid enklare byggnader kan ev. startbesked ges i samband med bygglovet. För sådana åtgärder behövs endast en kontrollplan, men vid komplexare ärenden kräver vi att du anmäler en kontrollansvarig.

Check.gif Kontrollplan (enklare tillbyggnader)
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Kontrollansvarig (komplexa tillbyggnader)
I ansökan ska du redovisa vem som är kontrollansvarig. Med dennes hjälp kontrolleras att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-20