Kaminer och eldstäder

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Men genom att elda på ett nytt sätt kan du bidra till att minska utsläppen, samtidigt som luften blir bättre där du bor.

Vedeldning i braskaminer, öppna spisar, pannor och andra eldstäder kan i tättbebyggda områden leda till att de omkringboende besväras.

Röken från vedeldning innehåller partiklar, sot och andra ämnen som kan påverka människor negativt. Speciellt svårt kan personer med astma och allergi drabbas och i värsta fall kan röken medföra att de inte kan vistas i sina hem när grannarna eldar. Därför är det viktigt att man eldar med rätt bränsle, på rätt sätt och har en bra eldstad att elda i.

Använd braständare eller vedträn som tändmedel

Använd helst tändmedel i form av braständare eller fint huggna vedträn. Undvik tidningspapper, det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln. Använd inte tändvätska.

För att minska miljöpåverkan och eventuella besvär ska du som eldar se till att det blir en god förbränning i eldstaden. För det krävs att veden är lagom torr och att det finns bra lufttillförsel. Vid god förbränning är röken vit eller nästan osynlig.

Vid vissa väderförhållanden kan röken bli särskilt störande, till exempel när det är vindstilla eller när vindriktningen är olämplig i förhållande till grannarnas bostäder.

Välj alltid en eldstad som har bästa möjliga förbränning. Den släpper ut lägst halter av skadliga ämnen och har även bäst verkningsgrad.

Naturvårdsverket - Elda med ved i kamin, spis och ugn

Svanenmärkt

Braskaminer kan miljömärkas med det nordiska miljömärket Svanen. En Svanenmärkt kamin har hög verkningsgrad och ger låga utsläpp av miljöfarliga och hälsofarliga ämnen. Den tillverkas utan onödiga gifter och metaller.

Svanen

P-märkt

En braskamin eller kakelkamin kan också vara P-märkt. Bakom märkningen står Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. För P-märkningen ställs det högre krav på funktion, miljö, effektivitet och säkerhet än i bygglagstiftningen. Dessutom uppfyller tillverkaren krav på drift- och skötselinstruktioner.

RISE - Research Institutes of Sweden

Elda med biobränsle

Naturvårdsverket har information om eldning med biobränslen i villor eller radhus samt informationsbroschyren Elda rätt, med råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen i vedpanna och kamin.

För braskaminer i tätbebyggt område gäller i dag rättspraxis att eldning tillåts två gånger per vecka i högst fyra timmar per eldningstillfälle. Risken att grannar ska störas av röken är annars för stor.

Även miljögodkända pannor och kaminer ger upphov till rök, sot och skadliga ämnen om man använder felaktigt bränsle eller eldningsteknik. Därför ska du som eldar tänka på att: bränslet ska vara lagom torrt och att lufttillförseln ska vara god. Man får inte elda hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke. Detta finns beskrivet i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Danderyd.

Naturvårdsverket - Elda rätt

Lokala föreskrifter för Danderyds kommun

För skötsel och tillsyn av eldningsordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska vara torrt. All eldning av hushållsavfall, plast målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknade material är förbjuden.

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter

Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska finnas hos ägaren av anläggningen under minst fem år.

Brandskydd och sotning

Nya krav

Från den 1 januari 2018 gäller krav på energimärkning på rumsvärmare. Produkter som kommer omfattas av lagkrav är till exempel vedkaminer, pelletspannor, vedpannor och elgolvvärme. Mer om kraven och tillhörande regelverk hittar du på Energimyndighetens webbplats.

Energimyndigheten 

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-20