Biologisk mångfald

Danderyds kommun har ett rikt utbud av olika naturmiljöer, där villabebyggelsen med dess ofta stora och varierande trädgårdar utgör en betydande naturmiljö. En lång rad hotade djur och växter finns i dessa miljöer. Hur trädgårdar anläggs och vilken typ av trädgård man väljer spelar därför en viktig roll för växt- och djurlivet.

Att bevara äldre träd bidrar till att bevara hotade arter i kommunen. Både tall och ek hyser fåglar men framförallt sällsynta insekter och vedsvampar. Om naturtomter sköts varsamt eller återskapas vid anläggningsarbete förstärks den biologiska mångfalden.

Det är viktigt att gå varsamt fram vid anläggning, grävande och byggande. Det är även möjligt att förbättra förutsättningen för biologisk mångfald genom att minimera hårdgjorda ytor och använda inhemska lokala arter för nyplantering.

Glöm inte bort att trädgården och naturpartier även har hälsobringande effekt, såsom minskad stress och främjar fysisk aktivitet.

REKOMMENDATIONER:
  • Bevara gärna naturpartier på tomten och framförallt äldre träd
  • Anlägg gärna ängsytor och buskage i anslutning till centrala gräsmattor
  • Välj växter som växer naturligt i Sverige vid planering
  • Bygg gärna ett bihotell, fladdermus- eller fågelholk för de små
  • Tänk på att hälften av trädet finns under mark. Vid grävning vid rötter kan det vara nödvändigt att gräva för hand för att undvika skador
  • Konsultera med en certifierad arborist om tveksamhet uppstår kring träd och anläggningsarbeten
  • Följ kommunens riktlinjer angående fällning av träd.
Trädfällning i Danderyds kommun
Uppdaterad: 2023-02-20